Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 ့ထလ

ဇူလိုင္လ ၂၃ရက္၊ ၁၉၉၈

 အမႀန္မႀာ ထိုအေဆာက္အဦငယ္သည္ ထိုအကဵဥ္းေထာင္႒ကီး တခု၏ ၀န္ထမ္း မိသားစုမဵားအတၾက္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေဆးေပးခန္းတခု ဴဖစ္ေလသည္။ ယခုေတာ့ အထူးတရားရုံးအဴဖစ္ လူမသိသူမသိ သရုပ္ေဆာင္၍ ေနရရႀာေသာ ထိုအေဆာက္အဦကေလးေရႀႛ အကဵဥ္းေထာင္ အုတ္ရိိုးဴမင့္ဴမင့္႒ကီးေဘး ေကဵာက္ခင္းလမ္းမေပၞ၌ အဴပာေရာင္မၾဲမၾဲ အခဵႂပ္ကား႒ကီးတစီး ဴဖစ္သလို ရပ္ထားသည္ကို ေတၾႛရ၏။

ပူဴပင္းလႀေသာ ေနအပူရႀိန္ေဳကာင့္ အခဵႂပ္ကား႒ကီး၏ ေလးေထာင့္စက္စက္ သံထည္ကိုယ္မႀာ တံလ႖ပ္မဵား တရႀိန္ရႀိန္ ထေနေပသည္။ ထိုအခဵႂပ္ကား႒ကီးသည္ မဳကာေသးေသာကာလက ေရာက္ရႀိလာခဲ့႓ပီး၊ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ တရားခံမဵားကို ႎႀစ္ေယာက္တတၾဲ သံမဏိလက္ထိပ္မဵားနဲႛ တၾဲခတ္လဵက္ အထူးတရား ရုံးးထဲသိုႛ အံခဵေပးခဲ့႓ပီး ဴဖစ္၍ တံခၝး႒ကီးဖၾင့္၍ ရပ္တန္ႛထားပံုမႀာ အမူးလၾန္ကာ ပၝးစပ္ေဟာင္းေလာင္း႒ကီးႎႀင့္ လမ္းေဘး တၾင္ လဲေနေသာ အရက္သမား႒ကီး တေယာက္ႎႀင့္ တူလၾန္းလႀ၏။

 ထုိအခဵိန္မႀာပင္ ဆူညံေသာ အင္ဂဵင္စက္သံ စူးစူးရႀရႀႎႀင့္အတူ ေကဵာက္ဳကမ္း လမ္းမ အတိုင္း ကားေသးေသးေလးတစီး ေမာင္း၀င္လာ၏။ ထုိကားေလး ေမာင္း၀င္လာ၍ အထူး တရားရံုးအနီး၌ ရပ္တန္ႛသၾားပံုမႀာ ဖၾင့္၍ စားေသာက္႓ပီးေသာ ငၝးေသတၨာ သတၨႂဗူးခၾံ တခုကို ပစ္ေပၝက္လိုက္သဴဖင့္ ဤေနရာ၌ အရႀိန္ေသကာ ရပ္တန္ႛသၾားပံုမဵႂိး ဴဖစ္၏။ ထိုငၝးေသတၨာ ဗူးခၾံကေလးအတၾင္းမႀ အမဲေရာင္၀တ္စံု႒ကီးကို ၀တ္ဆင္ထားေသာ ခႎၭာကိုယ္႒ကီး တခု ထၾက္ကဵလာ၏။ ဒီအမႁကို ဳကားနာစစ္ေဆးမည့္ တရားသူ႒ကီး ပင္တည္း။

 မၾန္းတည့္လုနီး ေနေရာင္ျပင္းျပင္းေအာက္၌ ၀တ္စံုအနက္႒ကီးတထည္ကို မသက္မသာ ၀တ္ဆင္ထားရရႀာေသာ တရားသူ႒ကီး၏ သၾင္ဴပင္မႀာ တသက္တာလံုး ဳကားနာစစ္ေဆး လာခဲ့ရေသာ ရာဇ၀တ္မႁမဵား၊ ဴပႍနာမဵားႎႀင့္ မဵက္ရည္မဵား၏ တိုက္စား၀ၝး႓မိႂမႁ ဒဏ္ရာဒဏ္ခဵက္မဵားေဳကာင့္ ရႀိရင္းစၾဲထက္ ပို၍ အိုစာကဵေနေလ၏။ တရားသူ႒ကီး သည္ ေထာင္အုတ္ရိိုး အဴမင့္႒ကီးဘက္သိုႛ တခဵက္လႀည့္၍ ေလပူမဵားကို ဟူး ကနဲ မသက္မသာ မႁတ္ထုတ္လုိက္႓ပီး လမ္းေလးရႀိ အထူးတရားရံုးအဴဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ေနရရႀာေသာ အေဆာက္အဦထဲသိုႛ ေဘာလံုးတလံုးလို လိမ့္၀င္သၾားေလ၏။

 တရားသူ႒ကီး အေဆာက္အဦး အုိမင္းမင္း႒ကီး အထဲကို ၀င္ေရာက္လာသည္ႎႀင့္ တ႓ပိႂင္နက္ ႒ကိႂတင္၍ ေရာက္ႎႀင့္ေနဳကကုန္ေသာ ဥပေဒအကဵႂိးေတာ္ေဆာင္၏ ေဆာ္ဳသသတိေပးသံ ေဴခာက္ကပ္ကပ္၏ ေနာက္၌ တရားလို ရဲအရာရႀိမဵား၊ လက္ႎႀိပ္စက္စာေရးမ၊ သက္ေသ ထၾက္ဆိုမည့္ ရပ္ကၾက္လူ႒ကီး ဆိုသူတခဵႂိႛသာ မညီမညာ မတက္မ႐ကၾစၾာ ထ၍ မတ္တပ္ရပ္ အရိုအေသ ဴပႂလုိက္ဳကေသာ္လည္း တရားခံအမဵားစုကေတာ့ ဘာမ႖ မထူးဴခားသလို နဂိုေဴပာလက္စ စကားမဵားကိုပဲ ဆက္လက္႓ပီး အတၾဲလိုက္ အတၾဲလိုက္ ေဴပာဆို၍ ေနဳကေလ၏။

 ဤကဲ့သိုႛေသာ အထူးတရားရံုးဖၾဲႛ၍ ဤကဲ့သိုႛေသာ အမႁမဵႂိးကို စစ္ေဆးရန္ ႒ကံႂလာတိုင္း တရားသူ႒ကီးအို႒ကီးမႀာ ဤကဲ့သိုႛေသာ အဴပႂအမူမဵားကို ႒ကံႂေတၾႛခဲ့ရ႓မဲ ဴဖစ္ေလ၏။ ထိုႛေဳကာင့္ ထိုကဲ့သိုႛေသာ အမႁမဵႂိးကို တတ္ႎိုင္သေရၾႛ မစစ္ေဆးရေစရန္ ဆႎၬဴပႂခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္း၏ ဆုေတာင္းတိုႛသည္ ယခုတိုင္ အရာမထင္ခဲ့ေဳကာင္း အမႁတၾင္ စစ္ေဆးရန္ လာေရာက္ေနရဴခင္းက ထင္ရႀားလႀ၏။

 မိမိအတၾက္ ခင္းကဵင္းထားေသာ ႎိုင္ငံေတာ္ အလံ နီစပ္စပ္ကို ႒ကံႂသလို သံႎႀင့္ရုိက္၍ ကပ္ထားေသာ နံရံကို ေကဵာေပးထားေသာ ကုလားထိုင္ခံုဴမင့္ေပၞသိုႛ မသက္မသာႎႀင့္ ၄င္း၏ ခႎၭာကိုယ္မဲမဲ႒ကီးကို ပစ္တင္လိုက္႓ပီး စားပၾဲေပၞရႀိ ေခၝင္းေပၝင္းကိုယူ၍ ေခၝင္းေပၞကို စြပ္ခဵလိုက္႓ပီးသည္အထိ တရားခံမဵားက စကားအမ႖င္ မဴပတ္ဳကေသး။

 တရားသူ႒ကီးသည္ စားပၾဲေပၞ၌ အသင့္ရႀိေနေသာ သစ္သားတူႎႀင့္ ႎႀစ္ခဵက္ခန္ႛ ဆင့္ထုလိုက္ရာ တရားခံမဵားအားလံုး၏ အသံမဵား ရုတ္တရက္ တိတ္ဆိတ္သၾား႓ပီး တရားခံ အားလံုးတိုႛသည္ စူးရဲခ႗န္ဴမလႀေသာ ၄င္းတိုႛ၏ ကိုယ္ပိုင္အဳကည့္ စူးခ႗န္ခ႗န္မဵားသည္ ေပါက်ဓါး မဵားပမာ တရားသူ႒ကီး၏ မဵက္ႎႀာအစ္အစ္႒ကီးဆီသိုႛ ရုတ္တရက္ ၀ဲပဵံစိုက္၀င္ လာဳကေလ၏။

 ထုိႛေဳကာင့္ တရားသူ႒ကီးသည္ ကေယာင္ကတမ္းႎႀင့္ ထံုထိုင္းထိုင္း မဵက္ႎႀာ႒ကီးကို  လက္ကိုင္ပ၀ၝႎႀင့္ ပၾတ္တိုက္၍ အဳကည့္ဴမားသစ္မဵားကို တတ္ႎိုင္သေရၾႛ ဖယ္ရႀင္းသည့္အေနဴဖင့္ ၄င္း၏ေရႀႛ စားပၾဲေပၞ၌ ကန္ႛလန္ႛဴဖတ္၍ ခဵထားေသာ အေရာင္မၾဲစ ကတၨီပၝပိတ္နီစဴဖင့္ ပတ္ထား႓ပီး အတၾင္း၌ အလၾန္စူးရႀေသာ ကဵိန္စာမဵား ရႀိေနသည္ဟုသာ သိရ႓ပီး၊ မည္သည့္ အကၡရာမဵားႎႀင့္ မည္သုိႛ ေရးသားခဵက္မဵား ပၝ၀င္သည္ကို မသိရေသာ ကဵမ္းစာထုပ္ဆိုေသာ အရာ၀တၨႂကို အဓိပၯာယ္မဲ့ ေငးစိုက္၍ ဳကည့္ေနခဲ့ေလသည္။

 အခန္းထဲ၌ အပူခဵိန္မႀာ တရိပ္ရိပ္တက္ေန၏၊ မဵက္ႎႀာကဵက္၌ ပန္ကာအုိ႒ကီးတလက္ကို ေတၾႛရေသာ္လည္း မီးဴပတ္ေနေသာေဳကာင့္ မလည္ပတ္ႎိုင္ရႀာဘဲ အလုပ္လက္မဲ့ ဴဖစ္ေန၏။ ထိုပန္ကာအုိ႒ကီးကို ဳကည့္ရသည္မႀာ အမႁအတၾက္ လုိအပ္ေသာ ေဴဖာင့္ခဵက္ကို မေပးေသာေဳကာင့္ ေစာက္ထုိးဆၾဲကာ ညႀဥ္းဆဲထားခံေနရရႀာေသာ တရားခံတဦးလို ဴဖစ္ေနေလ၏။ လက္ႎႀိပ္စက္စာေရးမက အလုိက္တသိႎႀင့္ စာရၾက္လၾတ္တခဵႂိႛကို လက္ႎႀိပ္စက္ထဲ တရၿီးရၿီး ထည့္႓ပီးေနာက္ ေဴခာက္ကပ္တိတ္ဆိတ္မႁထဲသိုႛ စကားလံုးတခဵႂိႛကို တေဴဖာင္းေဴဖာင္း ရိုက္၍ ေခၝင္းစဥ္တပ္လိုက္သဴဖင့္ အထူးတရားရံုးခဴမာ အနည္းငယ္ လႁပ္ရႀား သက္၀င္စ ဴပႂလာရေလသည္။

ထလ

ဇူလိုင္လ ၂၄ရက္၊ ၁၉၉၈

အထူးတရားရံုး၌ တရားလိုအဴဖစ္ တင္ဆက္ရန္ တာ၀န္ကဵေသာ ရဲအရာရႀိ ဦးသန္းစိန္သည္ လက္ထဲ၌ ကိုင္ထားေသာ ကဵမ္းစာထုပ္ နီေဴခာက္ေဴခာက္ကတီၨပၝစ ေအာက္မႀ မာေခၝက္ေခၝက္အရာမဵားကို လက္ႎႀင့္စမ္းမိခဵိန္၌ ကဵမ္းကဵိန္သည့္ ကိစၤႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ယေနႛ နံနက္ကမႀ အ႒ကံေပးခဲ့ေသာ မႁခင္းသတင္းေထာက္ မင္းဥကၠာအမည္ခံ ထင္ေမာင္၏ စကားမဵားကို အမႀတ္ရေနမိေလသည္။

ကိုထင္ေမာင္ေရးေသာ  ဘုရားတုိက္မဵားရာဇ၀င္၊ ၀ိဇၦာပုဂၢိႂလ္ထူးမဵား၏ ထူးဴခားခဵက္မဵား အေဳကာင္းတိုႛကို ကိုသန္းစိန္ ဖတ္ရႁဖိုႛသည္ မနက္ကမႀ ကိုထင္ေမာင္က အမႁအခင္းကိစၤ စကားစပ္သဴဖင့္။

"ကဵမ္းကဵိန္တယ္ဆိုတာ မေပၝ့နဲႛ၊ ေမာင္ရင္ ကဵမ္းစူးတာ သိပ္ေဳကာက္စရာ ေကာင္းတယ္  …"

အစခဵီ၍  အမဵႂိးမဵႂိးအဖုံဖံု ဒုကၡေရာက္ခဲ့ဖူးသူမဵားအေဳကာင္း သီကာဆင္ကာ ေဴပာဴပေလသည္။ ဘာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ကိုသန္းစိန္ စုိးရိမ္ဴဖစ္မိသည္က အမႀန္။

သိုႛရာတၾင္ ေနာက္ဆံုးလက္ကဵန္ ႎိုႛဳကက္ဥခၾက္ကို ေမာ့ေသာက္႓ပီးေနာက္ ကိုထင္ေမာင္က …

"ဒၝေပမဲ့ နည္းသိရင္ေတာ့ လၾယ္ပၝတယ္ကၾာ။ ဟဲ ဟဲ … ။ ၁ အခဵက္က ကဵမ္းစာထုပ္ကို လက္နဲႛဆကိုင္မိတာနဲႛ အာရုံထဲမႀာ ကဵမ္းစာထုပ္လိုႛ သေဘာမထားနဲႛ အဴခား အရာ ဝတၪႂတခုကို ကိုင္ထားတယ္လိုႛ အာရံုဴပႂ၊ ဥပမာကၾာ ထီးတလက္ ကိုင္ထားတယ္လိုႛသာ စိတ္က အာရံုဴပႂထားလုိက္ေပၝ့။ ႓ပီးရင္ ၂ အခဵက္ အေနနဲႛက ေရႀႛက ခဵေပးတဲ့ စကားလံုးတိုင္းကုိ လုိက္မဆိုခင္မႀာ အရင္စိတ္ထဲကေန ေဴပာင္းဴပန္လုပ္႓ပီး တေခၝက္ဆုိလုိက္ ႓ပီးေတာ့မႀ ခဵေပးတဲ့အတုိင္း လုိက္ဆို၊ ရႀင္းရဲႛလား။ မင္းကို စူးပၝဆိုေတာင္မႀလည္း အဲဒီကဵမ္း မစူးႎိုင္ဘူး။ ဒၝ ဘုိးေတာက္ထိန္ေပးတဲ့ နည္းကၾ။ မင္းကလည္း ရဲလုပ္႓ပီး ဒီအေဴခခံ သေဘာေလးေတၾ ေလာက္ေတာင္မႀ မသိရႀာပၝလားကၾာ။"

ကိုထင္ေမာင္ အဴပစ္တင္ရင္လဲ ခံရံုသာရႀိ။ ကဵမ္းစာထုပ္ ဴမင္ေယာင္ေနေလသည္။ နံပၝတ္ ၁ အခဵက္အရ အဴခားအရာဝတၪႂတခုခုအဴဖစ္ စိတ္၌ သေဘာထားရန္။ အာရံုတခုခုကို နံရံေပၞ၌ ကမန္းကတမ္း ရႀာဳကည့္လိုက္ရာ ေဆးခန္းနံရံေပၞတၾင္ ေရႀးဦးသူနာဴပႂစုနည္း ပိုစတာ၌ ေရးဆၾဲထားေသာ ေဴမေပၾးတေကာင္၏ ပန္းခဵီပံုကို ေတၾႛလိုက္ရသဴဖင့္ စိတ္ထဲ၌ တၾန္ႛကနဲႛ တခဵက္ဴဖစ္သၾား႓ပီး၊ ကဵမ္းစာထုပ္ကို လၿတ္မခဵလိုက္မိေစရန္ မနည္း သတိထားလိုက္ရ၏။ ထိုအခဵိန္မႀာပင္ လုိက္ဆိုဆုိေသာ အကဵႂိးေဆာင္ေရႀႛေန႒ကီး၏ ခပ္ဳသဳသ အသံ႒ကီးေဳကာင့္ ကိုသန္းစိန္႒ကီး ဴပာယာခပ္သၾားရ၏။

"က႗ႎု္ပ္သည္" (ေရႀႛေန႒ကီး ခဵေပးသံ)
            သည္ႎုပ္က႗န္ (ကိုသန္းစိန္ စိတ္ထဲက ဆိုသံ) "က႗ႎု္ပ္သည္" (အမႀန္တကယ္ဆိုသံ)၊
            "ဤအမႁတၾင္" (ေရႀႛေန႒ကီး၏အသံ)
            တၾင္မႁအဤ (စိတ္ထဲမႀ) "ဤအမႁတၾင္" (တကယ္ဆိုသံ)၊
            "မႀန္ကန္စၾာ" (ေရႀႛေန႒ကီး၏အသံ)
            စၾာကန္မႀန္ (စိတ္ထဲမႀ) "မႀန္ကန္စၾာ" (အမႀန္ဆိုသံ)၊
            "အစစ္ေဆးခံပၝမည္" (ေရႀႛေန႒ကီး)
            မည္ပၝခံေဆးစစ္အ (စိတ္ထဲမႀအသံ) "အစစ္ေဆးခံပၝမည္" (အမႀန္ဆိုသံ)၊
            "မမႀန္မကန္ အစစ္ခံပၝက"
            ကပၝခံစစ္ ကန္မႀန္ကန္မႀန္ 

အားလံုး အုိးနင္းခၾက္နင္း ဴဖစ္ေနေတာ့၏။

"မမႀန္မကန္ အစစ္ခံပၝက"

ဥပေဒအကဵႂိးေဆာင္႒ကီး၏ မဵက္လံုးအစ္အစ္႒ကီးက ကၾမ္းသီး႒ကီးလို ဴပႃးအစ္လာ၏။ ကိုသန္းစိန္တေယာက္ထဲ ရႁတ္ေနတာကို ဘယ္သူမႀ မသိဳကပၝ။ အိုးတိုးအတႎႀင့္ ကဵမ္းကဵိန္မႁ ႓ပီးဆံုး၍ ကဵမ္းစာထုပ္ကို ေနရာဴပန္ခဵ႓ပီး သက္ဴပင္းတခုကို ဟူး ကနဲ မႁတ္ထုတ္လိုက္ရ၏။ ထိုႛေနာက္ ေနာက္ဘက္ ခံုတန္းရႀည္႒ကီးမဵား၌ စီတန္း၍ ထိုင္ေနဳကေသာ မိမိတခၝဖူးကမႀ ေတၾႛခဲ့ဖူးဴခင္းမရႀိေသာ မဵက္ႎႀာစိမ္း တရားခံမဵားဆီသိုႛ တခဵက္ေ၀့ဳကည့္၍ ပဵင္းေဴခာက္ေဴခာက္ ထုိင္ေနေသာ တရားသူ႒ကီးအုိ႒ကီးထံ မိမိအဳကည့္ကို ဴပန္ပိုႛလိုက္႓ပီးေနာက္ ဤအမႁအတၾက္ ပထမဦးဆံုးေသာ မုသားစကားကို အရဲစၾန္ႛ စတင္လုိက္ေလ၏။

"တရားသူ႒ကီးမင္း ခင္ဗဵား၊ က႗န္ေတာ္ဟာ ဒီတရားခံေတၾကို ဒီတရားခံေတၾ အားလံုးကို ေကာင္းမၾန္စၾာ သိရႀိပၝတယ္ခင္ဗဵာ။"

သူတိုႛဟာ ဦးသန္းစိန္သည္ ညက တညလံုး ဴပင္ဆင္ကဵက္မႀတ္လာခဲ့ေသာ စကားလံုးေတၾ၊ နာမည္ေတၾကို ေကဵာင္းအုပ္႒ကီးေရႀႛေမႀာက္၌ စာဴပန္ေနတဲ့ ကေလးတေယာက္ပမာ ရၾတ္ဆို၍ ေနေလ၏။ သူ၏ စကားလံုးမဵားေနာက္မႀ လက္ႎႀိပ္စက္ စာေရးမ၏ လက္ႎႀိပ္စက္ရိုက္သံ တေဴဖာင္းေဴဖာင္းက ေဒၝသတ႒ကီး လုိက္ေန၏။ ပန္ကာအုိ႒ကီးက ရုတ္တရက္ထကာ ကံဳကမၳာလို၊ သံသရာလို တကဵီကဵီ စတင္ လည္ပတ္လိုက္၍ တရားသူ႒ကီးအုိ႒ကီးသည္ အိပ္ငိုက္ေနရာမႀ ရုတ္တရက္ လန္ႛႎိုးသၾားေလသည္။

ထလ

ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္၊ ၁၉၉၈

မဵက္ႎႀာကဵက္မႀ ပန္ကာအုိ႒ကီးမႀ ပန္ကာရၾက္မဵား၏ အရိပ္မဵားက ဓားစက္တခု၏ အသၾားမဵားပမာ ေရႀႛမႀ စားပၾဲမဵက္ႎႀာဴပင္ကို တခဵက္ခဵင္း ခုတ္ဴဖတ္ေန၏။ ေနာက္ဆံုး အစိုးရသက္ေသအဴဖစ္ လာေရာက္ထၾက္ဆိုေသာ ကုလားသည္ ၄င္း၏ ေရႀႛမႀ ထၾက္ဆိုသၾားဳကေသာ အစုိးရသက္ေသမဵားထက္ ပို၍ ေဳကာင္စီစီႎိုင္လႀ၏။ အစုိးရဥပေဒ အကဵႂိးေတာ္ေဆာင္ ပုဂၢိႂလ္႒ကီး၏ ေဖာင္းပၾေနေသာ ဟိတ္ဟန္ထုတ္ ႒ကိမ္းေမာင္းမႁမဵား ဳကားတၾင္ သက္ေသ၏မဵက္ႎႀာသည္ တရားခံမဵားထက္ပင္ အဆမဵားစၾာ သိမ္ငယ္၍ ေနရႀာေလ၏။

သူသည္ သင္ဳကားထားသည့္ အခဵက္အလက္မဵားကို ေခဵာေမာစၾာ ထၾက္ဆိုႎိုင္ရန္အတၾက္ အာရံုကို တတ္ႎုိင္သမ႖ စုစည္းကာ ေနာက္ဘက္ တရားခံမဵားထဲမႀ အသက္ ၅၀ ေကဵာ္ခန္ႛ လူ႒ကီးတဦးကို လက္ညႂိးထိုး၍။

"ေဟာဒီ ကိုဒင္႒ကီး ေခၞ ဴမေသာင္းနဲႛ သူတိုႛ အဖၾဲႛေတၾဟာဆိုရင္ ... "

 သူႛစကားမဆံုးမီမႀာပင္ သူႛလက္ညႂိးညၿန္ဴပေနရာႎႀင့္ ဆန္ႛကဵင္ဘက္ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ မဲမဲပုပုဂင္တုိတို မုတ္ဆိတ္ဳကမ္းဳကမ္း လူတေယာက္က …  

 "ေဟ့လူ ဒင္႒ကီးဆိုတာက ကဵႂပ္ဗဵ ဘယ္ကို လက္ညိႂးထိုးေနတာလဲ … " ဟု ေငၝက္လိုက္ရာ

 သက္ေသလုပ္ေသာ ကုလားခဴမာ ေရႀႛဆက္၍ မည္သုိႛ ေဴပာရမည္ကို မသိေတာ့ဘဲ အိုးနင္းခၾက္နင္း မဵက္စိမဵက္ႎႀာပဵက္ကာ၊
           "အဲ … အဲ …  က႗န္ေတာ္သိသမ႖ကေတာ့ အဲဒၝပၝပဲ …"

ဟု ဆိုကာ ထိုင္ခဵလိုက္၏။

တရားခံမဵားအားလံုး၏ ေဟာခနဲ ေလႀာင္ေဴပာင္ ရီေမာသံမဵား တရားသူ႒ကီး၏ မဵက္ႎႀာမႀာ ေနႛခင္းေဳကာင္ေတာင္ မဲေမႀာင္၍ သၾားေလ၏။

တရားသူ႒ကီးနားထင္မႀ ေသၾးေဳကာ႒ကီးႎႀစ္ခုမႀာ ပန္ကာ႒ကီး၏ တကဵီကဵီ ဴမည္သံေအာက္၌ တဒိတ္ဒိတ္ တိုး၍ ခုန္လာေလ၏။ တရားသူ႒ကီးသည္ နားထင္ကို လက္ႎႀစ္ဖက္ႎႀင့္ ညႀစ္၍ ေခတၨမဵက္လံုးကို စံုပိတ္ကာ အာရံုတိုႛကို စုစည္းလုိက္႓ပီး၊ ႓ပီးမႀ တရားရံုး၏ ပထမဦးဆံုး လႀည့္စားခဵက္ကို စတင္၍ ေဳကညာလိုက္သည္။

"ကိုင္း တရားလိုဘက္က စၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾကို အားလံုး ဳကားနာ႓ပီးဳက႓ပီပဲ။ ဒီေတာ့ ဒီစၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ခင္ဗဵားတိုႛအေနနဲႛ ေရႀႛေနငႀားရမ္း႓ပီး ခုခံေလ႖ာက္လဲမယ္ ဆိုရင္လဲ ခၾင့္ဴပႂပၝတယ္။ လၾတ္လပ္စၾာ ငႀားရမ္းေလ႖ာက္လဲႎုိင္ပၝတယ္။ မနက္ဴဖန္ ဆက္စစ္မယ္။ ဒီေနႛအဖိုႛေတာ့ ဒၝပၝပဲ။ "

စကားမဆံုးေသးခင္ပင္ ေခၝင္းေပၝင္းကို ကမန္းကတမ္းခ႗တ္ကာ စကၠႃဂဵပ္ဗူးထဲသိုႛ ထည့္ရင္း ထိုင္ခံုဴမင့္ေပၞမႀ ဆင္းသက္လာ၏။ တရားခံတဦး၏ ေမးခၾန္းတခုက ေပၝက္ဓားတေခဵာင္းလို သူႛေနာက္သိုႛ လ႖င္ဴမန္တိကဵစၾာ သူႛနားစည္ထဲကို ဒက္ကနဲ စိုက္၀င္လာ၏။

"တရားသူ႒ကီးမင္း ခင္ဗဵား၊ ေရႀႛေန ငႀားရမ္းလိုပၝတယ္။ အိမ္နဲႛ ဆက္သၾယ္႓ပီး ေရႀႛေန ငႀားရမ္းမယ့္ ကိစၤကို ရံုးေတာ္အေနနဲႛ ဘယ္လို ေဆာင္ရၾက္ေပးမလဲဆိုတာ သိခဵင္ပၝတယ္။"

 တရားသူ႒ကီးသည္ တခဵက္တၾန္ႛကနဲ ဴဖစ္သၾား႓ပီး ခဵက္ခဵင္းပင္ ေခၝင္းေပၝင္းဗူး၊ လက္ဆၾဲအိတ္တိုႛကို လက္မႀ တၾဲေလာင္းဆၾဲကာ ဒဏ္ရာရသၾားေသာ ေတာ၀က္တေကာင္ အလား တရားရံုး တံခၝးေပၝက္ဆီသိုႛ တရႀႃးထိုး ထၾက္သၾားရင္းမႀ တရားခံ၏ ေမးခၾန္းကို ႒ကံႂသလို ေဴဖဳကားသၾားေလ၏။

 "အဲဒီကိစၤကိုေတာ့ ခင္ဗဵားတိုႛ လံု႓ခံႂေရးတာ၀န္ယူထားတဲ့ အကဵဥ္းေထာင္နဲႛ ညုိႎႁိင္းေဆာင္ရၾက္ပၝ။ ကဵေနာ္တိုႛကေတာ့ ေရႀႛေနငႀားခၾင့္ေပးတယ္ ဆိုတာပၝပဲ။"

 တရားရံုး အဴပင္ဘက္ေရာက္ခဵိန္၌ လူ႒ကီးတိုက္ပံုအနက္ေပၞတၾင္  တရားခံတိုႛ၏ တေယာက္တေပၝက္ မေကဵမနပ္ ေမးဴမန္းေဴပာဆိုေနဳကေသာ စကားလံုးမဵား ကပ္႓ငိပၝလာႎိုင္သည္ဟု ယူဆ၍လား မသိ၊ တိုက္ပံုအနက္ကို အထပ္ထပ္ ခၝခဵရင္း သူ၏ ငၝးေသတၨာဗူး ေသးေသးကဵဥ္းကဵဥ္း ကေလးထဲသိုႛ သူႛခႎၭာကိုယ္႒ကီးကို အတင္းထိုးသိပ္ ထည့္ကာ ကားစက္ႎႁိးလိုက္စဥ္ ကားအရၾယ္ႎႀင့္ မလိုက္ေအာင္ ဆူညံလႀေသာ အင္ဂဵင္စက္သံေဳကာင့္ တရားခံတုိႛ၏ တေယာက္တေပၝက္ မေကဵမနပ္ ဆဲဆိုေရရၾတ္ ေဴပာဆိုေနဳကေသာ စကားသံမဵားကို ဖံုးလၿမ္းသၾားေလသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၈ရက္၊ ၁၉၉၈

"ဤအမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တရားစၾဲဆိုသင့္သလား။"

တရားလို အကဵႂိးေဆာင္႒ကီးသည္ အဆီေ၀့ေနေသာ ၄င္း၏ မဵက္ႎႀာ႒ကီးကိုု တရားခံမဵားဘက္ လႀည့္ကာ တရားခံတဦး၏ အမည္ စာရၾက္ကို ဳကည့္ရင္းေခၞကာ ေမးလုိက္၏။

"တရားမစၾဲဆိုသင့္ပၝဘူး။ လံုး၀ တရားမစၾဲသင့္ပၝဘူး။"

တရားခံမဵား တဦးစီ အလႀည့္ကဵထ၍ ၄င္းတိုႛ၏ သေဘာထားမဵားကို ေဴပာဳကေလ၏။ အမႀန္တကယ္မႀာ ၄င္းတိုႛ၏ သေဘာထားသည္ မည္သိုႛမ႖ အရာေရာက္မည္ မဟုတ္သည္ကို သိရႀိထားဳက႓ပီး ဴဖစ္၏။

တရားသူ႒ကီးအုိ႒ကီးသည္ မဵက္ႎႀာကဵက္ဆီသိုႛ ၄င္း၏ မဵက္ႎႀာ႒ကီးကို ေမာ့ထား႓ပီး တစံုတရာကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေနဟန္ ဴပႂ၍ေန၏။ ထုိသိုႛေသာ နည္းဴဖင့္ တရားခံတိုႛ၏ အဳကည့္စူးစူးမဵားကို ေရႀာင္ရႀားရင္း ငိုက္မဵဥ္းေနရႀာေလ၏။

"တရားသူ႒ကီးမင္းရႀင့္ …"

 တရားခံမဵားထဲမႀ အမဵႂိးသမီးငယ္၏  စူးရႀဴပတ္သားလၾန္းေသာ ေခၞလိုက္သံေဳကာင့္ တရားသူ႒ကီးသည္ ငိုက္မဵဥ္းေနရာမႀ ရုတ္တရက္ ဴပႃးတူးေဳကာင္ေတာင္ ဳကည့္လိုက္ရာ သူႛအား စူးစူးရဲရဲ စိုက္ဳကည့္ေနေသာ တရားခံ မိန္းကေလးကို ေတၾႛရေလ၏။

"တရားသူ႒ကီးမင္းရႀင့္၊ တရားသူ႒ကီးမင္းတိုႛ ႟ုံးေတာ္ဟာ သက္သက္ တရားဥပေဒကို မဵက္ကၾယ္ဴပႂ႓ပီး တဖက္သတ္တရားစီရင္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားေနတာပဲ။ တရားသူ႒ကီးမင္းဟာ တရားမ႖တမႁကို လိုလားတယ္၊ ဥပေဒကို ေလးစားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ တရား႟ုံးကို အခုခဵက္ခဵင္း ဖဵက္သိမ္းပစ္ဖိုႛပဲ …"

မိန္းကေလးငယ္၏ စကားလံုးမဵား၊ ဆၾံႛအေငးငူေနေသာ တရားသူ႒ကီး အို႒ကီးဆီသိုႛ ရန္သူဆီ တိုက္ခိုက္ရန္ ပဵံသန္းသၾားဳကေသာ ပဵားမဵား ပဵားအံုမႀာ ၀ဲပဵံလာသလို အဆက္မဴပတ္ ပဵံသန္းလာရာ မိန္းကေလးမဵက္ႎႀာကို မဵက္ႎႀာခဵင္းမဆိုင္ဘဲ ကေလးမ ေဴပာေနသမ႖ကို တေဴဖာင္းေဴဖာင္း ႟ုိက္၍ မႀတ္တမ္းတင္ေနေသာ လက္ႎႀိပ္စက္႒ကီးကို အေဳကာင္းမရႀိ ေငးဳကည့္ရင္း ေဒၝသထၾက္ေန၏။

တရားသူ႒ကီး၏ ဖခင္သည္ မဵႂိး႟ုိးစဥ္ဆက္ ထင္ရႀားခဲ့ေသာ၊ ဆုတံဆိပ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ရရႀိခဲ့ဖူးေသာ စက္ရႀင္တရားသူ႒ကီး ဴဖစ္၏။ ၄င္း၏ ဖခင္သည္လည္းေကာင္း၊ အဖိုးသည္လည္းေကာင္း ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပုဂၢိႂလ္႒ကီးမဵားအဴဖစ္ ၄င္းတုိႛ၏ စက္ရႀင္မင္း႒ကီး ဘ၀ကို ဂုဏ္ယူေကဵနပ္စၾာ ဴဖတ္သန္းလၾန္ေဴမာက္ သၾားခဲ့ဳကသူမဵား ဴဖစ္ဳက၏။ ထုိႛေဳကာင့္ တရားသူ႒ကီးအုိ႒ကီးသည္ ငယ္စဥ္ဘ၀ကို ဥပေဒကဵမ္းစာအုပ္မဵား အဳကား၌ ႒ကီးဴပင္းလၾန္ေဴမာက္ခ့ဲ႓ပီး တရားမ႖တဴခင္း ဆိုေသာ စကားရပ္ကို ႎႁတ္ကပၝဌ္တခုလုိ ဖခင္ထံမႀ လည္းေကာင္း၊ အဖိုးထံမႀလည္းေကာင္း ဳကားနာခဲ့ရ၏။ ဤနည္းဴဖင့္ မိမိအရၾယ္ေရာက္ခဵိန္၌ ဥပေဒပညာရပ္မဵားကို အပတ္တကုတ္ ႒ကိႂးစားသင္ဳကားကာ မဵႂိး႟ုိးအစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္း၍ တရားသူ႒ကီးတဦးအဴဖစ္ ဴပည္သူႛဘက္မႀ ရပ္တည္ခၾင့္ရမႁအေပၞ အစဥ္အ႓မဲ ေကဵနပ္ခဲ့၏။

 ၄င္း၏ စူးရႀခက္မာ ထၾင္းေဖာက္ေသာ အဳကည့္ေအာက္သိုႚ ေရာက္ရႀိခ့ဲရေသာ ရာဇ၀တ္သား မဵႂိးစံုသည္ မိမိတိုႛ လိမ္ညာထားဳကသမ႖ ဴပစ္မႁမဵားကို မဖံုးမကၾယ္၀ံ့ေတာ့ဘဲ ဖၾင့္ဟ၀န္ခံ သၾားဳကေလသည္ဴဖစ္၏။ သိုႛေသာ္ ထိုဴဖစ္တည္မႁတိုႛသည္ အထူးတရား႟ုံး၏ တံခၝး၀၌ပင္ ကဵန္ရစ္ခဲ့ေလသည္။

 "အထူးတရား႟ုံး" ဟူ၍ စတင္ေပၞေပၝက္ကာ စစ္ေဆးရေသာ အ႒ကိမ္တိုင္း အ႒ကိမ္တုိင္း မိမိ၏ ဴဖစ္တည္မႁကို တိုက္က္စားခံေနရသည္ဟု တရားသူ႒ကီးအို႒ကီး ခံစားေနရ၏။ ဤအထူးတရား႟ုံး၌ အ႓ငိမ္းစားယူလုနီးနီး အရာရာကို ေဳကာင့္ဳကေနရရႀာေသာ တရားသူ႒ကီးအုိ႒ကီး၏ ဘ၀သည္ စားပၾဲေပၞတၾင္ တေဴဖာင္းေဴဖာင္း တာ၀န္ထမ္းေနေသာ လက္ႎႀိပ္စက္ တလံုးႎႀင့္မဴခား၊ မဵက္ႎႀာကဵက္၌ ေဇာက္ထိုးကဵေနေသာ ပန္ကာအုိ႒ကီးႎႀင့္ မဴခားလႀေပ။

 သူသည္ အထူးတရား႟ုံးအတၾက္ လိုအပ္ေသာ ပရိေဘာဂ တခုမ႖သာဴဖစ္၍ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ရေသာ ဥပေဒပညာရပ္မဵား ကဵႂိးေဳကာင္းဆီေလဵာ္ ေတၾးေခၞေမ႖ာ္ဴမင္မႁတုိႛသည္ အထူးတရား႟ုံးအတၾက္မူ အပိုသက္သက္သာ ဴဖစ္ေန၏။

 "အခုလို ကဵမတိုႛကို ေရႀႛေနငႀားရမ္းခၾင့္ ဴပႂပၝတယ္ဆို႓ပီး၊ လက္တလံုးဴခား လႀည့္စား႓ပီး တဖက္သတ္စစ္ေဆးေနတာဟာ ဘာနဲႛ တူသလဲဆိုေတာ့…"

 မိန္းကေလးက အဂႆလိပ္ စကားပံုတခုကို အခဵက္ကဵကဵ ကိုးကားရၾတ္ဆိုလုိက္၍ တရားသူ႒ကီးသည္ ကေလးမဘက္သိုႛ လႀည့္လိုက္ခဵိန္တၾင္ ကေလးမထိုင္ေနရာ ေနာက္ဘက္ ဴပတင္းေပၝက္မႀ လၾန္၍ အေ၀းဆီတၾင္ ေကဵာက္ဳကမ္းလမ္းမထိပ္ ဂိတ္၀တၾင္ မိမိကဲ့သိုႛ ဥပေဒအကဵႂိးေဆာင္ ၀တ္စုံအနက္ကို ၀တ္ဆင္၍ ထားေသာ ပုဂၢိႂလ္ သုံး ေလးဦး သည္ ဂိတ္၀ကို ေကဵာ္ဴဖတ္ရန္ ႒ကိႂးပမ္းေနသဴဖင့္ ဂိတ္တာ၀န္ကဵ ရဲသားမဵားႎႀင့္ အေခဵအတင္ ဴပႍနာ ဴဖစ္ေနသည္ကို ဴမင္ေတၾႛလိုက္ရ၏။ ခဵက္ခဵင္းပင္ တရားသူ႒ကီး၏ ေဳကာင့္ဳကမႁေပၞတၾင္ ေသာကမဵား ထပ္မံ၍ ဖိစီးလာေလရာ နထင္ေသၾးေဳကာမႀ ေသၾးတိုးသံ တဒိတ္ဒိတ္ ဳကားေနရ၏။

 ထိုသူေတၾသည္ မည္သူေတၾ ဴဖစ္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထုိသူတိုႛေနာက္မႀ လူအုပ္သည္လည္းေကာင္း၊ လူအုပ္တုိႛ၏ လက္ထဲမႀ အထုပ္႒ကီး အထုပ္ငယ္မဵားသည္ လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတိုႛသည္ မည္သည့္အတၾက္ေဳကာင့္ ဂိတ္၀ကို ေကဵာ္ဴဖတ္ဖိုႛ ႒ကိႂးပမ္းေနသည္ကိုလည္းေကာင္း ထိုသူမဵား အတားအဆီးကို လၾန္ေဴမာက္၍ တရား႟ုံးထဲသိုႛ ေရာက္ရႀိလာခဲ့ေသာ္ မည္ကဲ့သိုႛေသာ အကဵႂိးဆက္မဵား ဴဖစ္ေပၞလာမည္ကိုလည္းေကာင္း ေကာင္းစၾာဆက္စပ္၍ စဥ္းစားတတ္ေသာ တရားသူ႒ကီးသည္ ေခၝင္းေပၝင္းဳကားမႀ ပၝးဴပင္ေပၞသိုႛ ေခ႗းမဵား ယိုစီး၍ ကဵလာေလ၏။

 ထုိင္ခံုမဵားတၾင္ ထိုင္ေနေသာ တရားခံမဵားသည္ သူတိုႛေနာက္ဖက္ ဂိတ္၀ဆီမႀ အဴဖစ္အပဵက္မဵားကို လံုး၀ မသိရႀာေသးေပ။ တဦးဦးကသာ မေတာ္တဆ ေနာက္ဘက္ ဴပတင္းေပၝက္ဘက္ လႀည့္ဳကည့္မိပၝက အကဵဥ္းေထာင္လမ္းဂိတ္၀တၾင္ မိမိတိုႛ အမႁအတၾက္ ေရာက္လာဳကေသာ ေရႀႛေနမဵား၊ မိဘမဵား၊ မိသားစုမဵား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မဵား မလာေရာက္ႎိုင္ရန္ အမဵႂိးမဵႂိး တားဆီးခံေနရသည္ကို သိရႀိသၾားပၝက မိမိထိုင္ေနေသာ အထူးတရား႟ုံးသည္ တမုဟုတ္ခဵင္း လူထုဟစ္တုိင္ တခုသဖၾယ္ ေဴပာင္းလဲဆူညံ ပၾက္ထသၾားမည္ ဆိုပၝက မိမိ၏ အိုစာမင္းစာ ပင္စင္လစာကို ထိေတၾႛကိုင္တၾယ္ခၾင့္ပင္ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

 မဵက္ႎႀာကဵက္ဆီမႀ ဒလက္မဵား ေ၀ႀႛရမ္းကာ ေလပူမဵားကို တရစပ္ မႁတ္ထုတ္ေနသည္မႀာ ပန္ကာ၏ ေမာ္တာမဟုတ္ဘဲ မိမိ၏ ဦးေခၝင္း႒ကီးဟု တရားသူ႒ကီးက ထင္ဴမင္လာရကာ ေနာက္ဆံုး သည္းမခံႎိုင္ေတာ့သည့္ အဆံုး၌ မိမိကုိ ေငးဳကည့္ေနေသာ တရားလို ရဲအရာရႀိကို

"ေလပူေတၾ တုိက္ေနတယ္ဗဵာ။ တံခၝးေတၾကို ပိတ္ပစ္လုိက္စမ္းပၝ …" ဟု

 လႀမ္း၍ ေစခိုင္းလုိက္ရာ ေနႛလည္ခင္း ေနေရာင္ေအာက္၌ တရႀိန္ရႀိန္ ေတာက္ေလာင္ေနသည့္ တရား႟ုံးေယာင္ေဆာင္ထားရေသာ အေဆာက္အဦကေလးသည္ ႟ုတ္ခဵည္း ေလႀာင္အုိက္ကာ ေမႀာင္မိုက္၍ သၾားေလ၏။

ထလ

ဇူလိုင္လ ၂၉၊ ၁၉၉၈

 "တရားသူ႒ကီးမင္းခင္ဗဵာ…"

 ရႀည္ကိုင္းကိုင္း လူငယ္တေယာက္ ပၝ၀ၝမဵက္မႀန္ထူထူ႒ကီး၏ ေနာက္ကၾယ္မႀ မဵက္လံုးမဵားသည္ ၀င္း၀င္းေတာက္ေန၏။

"ေစာေစာက တရားလို ရဲအရာရႀိ႒ကီးကေရာ၊ အစိုးရေရႀႛေန႒ကီးကပၝ က႗န္ေတာ့္ရဲ ့ ေနအိမ္အိပ္ခန္းထဲကို ၀င္ေရာက္ရႀာေဖၾရာမႀ ေတၾႛရတ့ဲ ဓာတ္ပံုေတၾ ဆို႓ပီးေတာ့ ဒီဓာတ္ပံုေတၾကို သက္ေသခံပစၤည္းအဴဖစ္ တင္ဴပသၾားပၝတယ္။"

 လူငယ္က ေဴပာရင္း ေရႀႛသိုႛ ထၾက္လာ႓ပီး လက္ထိပ္ခတ္ထားေသာ လက္ႎႀစ္ဖက္ႎႀင့္ စားပၾဲေပၞရႀိ ဓၝတ္ပံုမဵားထဲမႀ မန္ေဘာင္သၾင္းထားေသာ ဓာတ္ပံုတပံုကို ေကာက္၍ တရားသူ႒ကီးဘက္ လႀည့္ဴပလုိက္၏။ သံမဏိလက္ထိပ္ေရာင္သည္ လက္ခနဲ ဴဖစ္သၾား၏။

 "တရားသူ႒ကီးမင္းခင္ဗဵာ ဒၝ ဘယ္သူႛရဲႛ ဓာတ္ပံုပၝလဲခင္ဗဵာ၊ အကဵႂိးေဆာင္႒ကီးလဲ ေဴဖပၝဦး ဒၝ ဘယ္သူရဲႛ ဓာတ္ပံုလဲ။"

 ေရစိုထားေသာ ေပၝင္မုန္ႛလံုး႒ကီးတလံုးလို စူပၾပၾဴဖစ္ေနေသာ မဵက္ႎႀာေပၞမႀ မဵက္လံုးတိုႛသည္ အသက္ကင္းမဲ့သၾားေလသည္။ အစိုးရေရႀႚေန႒ကီး၏ မဵက္လံုးမဵား ဓာတ္ပံုကို ေငးဳကည့္ေနသည္မႀာ ေကဵာက္မဵက္လံုး တပ္ထားသူတေယာက္ႎႀင့္ တူလႀေပသည္။ လက္ႎႀိပ္စက္စာေရးမသည္ လက္ႎႀိပ္စက္ကို ဆက္လက္၍ မႀတ္တမ္းတင္ရန္ ေမ့ေလဵာ့ကာ လူငယ္၏ တင္ဆက္မႁကိုသာ စိတ္၀င္တစား ဳကည့္ေနေလ၏။

 လူငယ္သည္ ဓာတ္ပံုကို လက္ႎႀစ္ဖက္ႎႀင့္ အသာအယာေဴမႀာက္ဴပီီး ဒီ႟ုံးထဲရႀိသမ႖ လူတိုႛဴမင္ေအာင္ တဴဖည္းဴဖည္းခဵင္း တပတ္လႀည့္ကာ ဴပေလ၏။

 ၄င္း၏ မဵက္ႎႀာေပၞသိုႛ ပၝ၀င္မဵက္မႀန္ေအာက္မႀ မဵက္ရည္တိုႛသည္ တလိမ့္ခဵင္း ညင္သာစၾာ ကဵဆင္းေန၏။ လူငယ္မႀာ ၄င္း၏ ေနာက္မႀ ခံုတန္းေပၞရႀိ တရားခံမဵားဘက္သိုႛ လႀည့္၍ ဴပေလ၏။ ဓာတ္ပံုကို မဵက္ႎႀာခဵင္းဆိုင္မိေသာ တရားခံမဵား၏ မဵက္လံုးမဵား ၀င္းလက္ေတာက္ပသၾားဳက၏။ မဵက္ႎႀာေပၞမႀ ႐ကၾက္သားမဵား ႟ုတ္တရက္ တင္းမာသၾားဳက၏။ ၄င္းတိုႛ၏ ေမး႟ုိးမဵား ေငၝထၾက္လာသည္အထိ ပၝးစပ္မဵားကို တင္းတင္းေ့စ၍ သၾားဳက၏။ လူငယ္သည္ တပတ္လည္သည္အထိ ဆက္လက္၍ ဴပ႓ပီး  

 "တရားသူ႒ကီးမင္း ေဴဖပၝဦး၊ ဒၝ ဘယ္သူႛဓာတ္ပံုလဲ "

 လူငယ္က ႓ပံႂးကာ ညင္သာတုိးညႀင္းစၾာ ေမးခၾန္းထုတ္လုိက္ဴပန္၏။ သူ၏မဵက္ႎႀာသည္ ေဳကကၾဲမႁဴဖင့္ အတိ႓ပီးေန၏။ တရားသူ႒ကီးအုိ႒ကီးသည္ လူငယ္၏ ေမးခၾန္းကို ေဴဖဆိုရန္ထက္ အရႀင္လတ္လတ္သာ ခဵက္ခဵင္း ေဴမေအာက္သိုႛ ေပဵာက္ကၾယ္၍ သၾားခဵင္သည္။ သိုႛမဟုတ္ အခိုးအေငၾႛအဴဖစ္ ေပဵာက္ဆံုးသၾားလိုပၝ၏။ ဓာတ္ပံုထဲတၾင္ ထူထဲေသာ မဵက္ခံုး၊ မဵက္လံုး၊ ေလးေထာင့္စပ္စပ္ မဵက္ႎႀာ၊ ပိရိေသသပ္ေသာ ႎႁတ္ခမ္း၊ ကတံုးဆံပင္ႎႀင့္ ဂဵပန္စစ္ဗိုလ္၀တ္စံုႎႀင့္ ဗမာလူငယ္တဦးက သူႛကို စိုက္ဳကည့္ေန၏။

 တရားသူ႒ကီး၏ဖခင္သည္ ထိုလူငယ္အား လၾန္စၾာမႀပင္ ေလးစားဴမတ္ႎိုးသူဴဖစ္ေဳကာင္း တရားသူ႒ကီးမင္း သတိရမိ၏။

 "ဒီဓာတ္ပံုထဲက လူဟာ ရာဇ၀င္လူဆိုးတေယာက္ ဟုတ္လားခင္ဗဵာ။ တရားသူ႒ကီးမင္း …။ အဳကမ္းဖက္ သမားတဦးဦးမိုႛလား၊ ဒၝမႀမဟုတ္ တိုင္းဴပည္ဘဏၸာေငၾကို အလၾဲသံုးစားလုပ္ခဲ့တဲ့ လူတေယာက္လား။ ဒၝမႀမဟုတ္ ေသာင္းကဵန္းသူ တေယာက္ပၝလား။ ဒၝဟာ အင္မတန္ ေဳကကၾဲစရာေကာင္းပၝတယ္။ ဒီဓာတ္ပံုထဲက ပုဂၢိႂလ္ဟာ အင္မတန္ ေလးစားစရာေကာင္းတဲ့ တမဵႂိးသားလံုးရဲႛ ေခၝင္းေဆာင္တေယာက္ပၝ၊ ဒီတုိင္းဴပည္မႀာ၊ ဒီတိုင္းဴပည္ရဲႛ မဵက္႟ႁရတနာ အမဵႂိးသားေခၝင္းေဆာင္တေယာက္ရဲႛ ဓာတ္ပံုကို ခဵိတ္ဆၾဲခၾင့္ မရႀိေတာ့ဘူးလား ခင္ဗဵာ။"

 "တရားသူ႒ကီးမင္း ခင္ဗဵား၊ ကဵေနာ္ ဒီ႟ုံးကေန ခဵမႀတ္လိုႛရတဲ့ အ႒ကီးေလးဆံုး အဴပစ္ကို ေတာင္းဆိုပၝတယ္။ ကဵႂပ္ ေကဵေကဵနပ္နပ္ ခံယူလုိက္ပၝ့မယ္။"

 လူငယ္သည္ စကားလံုးကို ခဏရပ္၍ အားလံုးကို နာနာကဵည္းးကဵည္း တခဵက္စိုက္ဳကည့္ရာ လူငယ္၏အဳကည့္သည္ တရားသူ႒ကီး၏ရင္၀မႀာ ႎႀလံုးသားဆီသုိႛ လႀံတေခဵာင္းလို ထိုး၀င္လာ၏။

 "ဒီအမႁမႀာ စီရင္ဘို ့ပၝ၀င္ပတ္သက္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ခင္ဗဵားတိုႛ မဵႂိး႟ိုးစဥ္ဆက္ အရႀက္ ရသၾားေစရမယ္။"

 လူငယ္၏ တင္းမာဴပတ္သား စူးရႀလႀေသာ အသံေဳကာင့္ တရားသူ႒ကီးအုိ႒ကီးသည္ မိမိေရႀႛ စားပၾဲေပၞသိုႛ မဵက္ႎႀာကဵက္မႀ ပန္ကာ႒ကီး ဘုန္းကနဲ ဴပႂတ္ကဵလာသည္ထက္ တုန္လႁပ္၍ သၾားေလ၏။ တရားခံလူငယ္သည္ ၄င္းအား စၾပ္စၾဲခဵက္အတၾက္ ခုခံေလ႖ာက္လဲခဵက္ တင္သၾင္းသၾားဴခင္းမဟုတ္ဘဲ ဴပင္းထန္စူးရႀလႀေသာ ကဵိန္စာတခုႎႀင့္ ပစ္ေပၝက္သၾားဴခင္းသာ ဴဖစ္၏။

 

ဇူလိုင္လ ၂၉ရက္၊ ၁၉၉၈

 "တရားသူ႒ကီးမင္း ခင္ဗဵား၊ ကဵေနာ္တင္ဴပခဲ့သလိုပၝပဲ။ ကဵေနာ္ဟာ ကေလးေတၾ ေကဵာင္းနားမႀာ တသက္လံုး ေစဵးေရာင္း႓ပီး ထမင္းစားလာရတာပၝ။ တကယ္ေတာ့ သူတိုႛဟာ ကဵေနာ့္ ထမင္းရႀင္ေတၾဆိုလည္း မမႀားပၝဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီကေလးေတၾ လမ္းေပၞမႀာ တေနကုန္ေအာ္ဟစ္႓ပီး သူတိုႛလိုခဵင္တာကို ေအးေအးေဆးေဆးေလး ေဴပာေတာင္းေနတာပဲ ကဵေနာ္သိပၝတယ္။ သူတိုႛ ထမင္းလည္း မစားရေသးဘူး။ ေရလည္း မေသာက္ဳကရေသးဘူး။ ဒၝေဳကာင့္ ဒီကေလးေတၾကို ကဵေနာ္ ေသာက္ေရဒၝနဴပႂတာပၝ။ ကဵေနာ္ဟာ အလႀႃေရစက္ လက္နဲႛမကၾာ လႀႃရတန္းရမယ့္ အရၾယ္ေရာက္ေနပၝ႓ပီ။

 ဒီေနရာမႀာ ဒီကေလးေတၾမႀ မဟုတ္ဘူး။ ကဵေနာ္ စစ္သားေတၾဆိုလဲ ကဵေနာ္လႀႃမႀာပဲ။ တဴခားႎုိင္ငံက အစုိးရအဖၾဲႛဆိုလဲ လႀႃမႀာပဲ။ ကဵေနာ္တိုႛတိုင္းဴပည္ဟာ ဗုဒၭဘာသာႎုိင္ငံတခုပၝ။ ဒီငတ္ေနတဲ့လူေတၾေတၾႛလိုႛ ေရလႀႃတာ ကဵေနာ္ ဘာအဴပစ္ရႀိပၝသလဲခင္ဗဵာ။"

 မဵက္ရည္ရၿဲလဲႎႀင့္ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ေပးေနေသာ မိမိႎႀင့္ရၾယ္တူ အဖိုး႒ကီးကို ဳကည့္ရင္း တရားသူ႒ကီးသည္ အ႓ငိမ္းစားယူခဲ့႓ပီးေနာက္ အိမ္ေရႀႛ ပိေတာက္ပင္အုိ႒ကီး၌ ေရခဵမ္းစင္ကေလး ေဆာက္၍ ေနႛစဥ္မဴပတ္ ေရလႀႃသၾားရႀာသူ ဖခင္႒ကီး၏ မဵက္ႎႀာကို ဴမင္ေယာင္လာ၏။ တရားခံအဖိုးအုိသည္ ဴဖႃေဖၾးေသာ ဦးေခၝင္းကို ေမာ့၍ လက္အုပ္ခဵီလိုက္ကာ

 "ေလာကပၝလ နတ္မဵား ခင္ဗဵား၊ ကဵေနာ္ဟာ သန္ႛရႀင္းမၾန္ဴမတ္ေသာ ေစတနာ အရင္းခံ၍ နိဗၱာန္ သိုႛ ရည္စူးကာ ထိုေရကုသိုလ္ကို လႀႃဒၝန္းခဲ့ပၝတယ္။ ဒီမႀန္ကန္တဲ့ သစၤာစကားနဲႛ မၾန္ဴမတ္ေသာ ကုသိုလ္ဒၝန အစုစုတိုႛကို ၃၁ ဘံု ကဵင္လည္ဳကကုန္ေသာ လူ၊ နတ္ ၊ ဴဗဟၳာ၊ သတၨ၀ၝ ဟူသမ႖ အမ႖ေ၀ပၝတယ္ ခင္ဗဵား။ အားလံုး အမ႖၊ အမ႖၊ အမ႖။"

 တုန္ရီေမာဟိုက္လာသဴဖင့္ တရားသူ႒ကီးသည္ တိုက္ပံုအကႆဵီ ထဲမႀ ေသၾးကဵေဆး ႎႀစ္လံုးကို ကမန္းကတမ္းရႀာ႓ပီး စားပၾဲေပၞရႀိ ေရသန္ႛဗူးကိုယူကာ တရႀိန္ထိုး ေမာ့ေသာက္လုိက္ရ၏။

 ဇူလိုင္လ ၃၁ရက္၊ ၁၉၉၈

 "အဲဒီလို မတရားႎႀိပ္စက္လၾန္းလိုႛ ကဵေနာ္ ဒီထၾက္ခဵက္ေတၾကို ေပးရတာပၝ။"

 လူငယ္၏ ခေရေစ့အတၾင္းကဵ ငရဲခန္းအေတၾႛအ႒ကံႂေဳကာင့္ တရားသူ႒ကီးသည္ စားပၾဲေပၞ ေထာက္ထားေသာ လက္ႎႀင့္ နားထင္ကို အသာဖိထားရ၏။

 "တကယ္ေတာ့ ဒီ ေရၿေစာင္းတိုႛ၊ ဘဲငန္းဴဖႃတိုႛ၊ ငံုးတိုႛဆိုတာ ဒီလူေတၾရဲႛ နာမည္၀ႀက္ေတၾ မဟုတ္ပၝဘူး။ ကဵေနာ့္ဆိုင္မႀာေရာင္းတဲ့ ဖိနပ္ေတၾရဲႛ တံဆိပ္ေတၾပၝ။ ကဵေနာ္ဟာ စစ္ေဳကာေရးမႀာ လက္ေရးနဲႛ ေရးခဲ့တဲ့ ထၾက္ဆိုခဵက္ကို ႟ုံုးေတာ္ကေန ယူ႓ပီးဳကည့္ရင္ အဲဒီ ထၾက္ဆိုခဵက္ ပထမဆံုး စာမဵက္ႎႀာမႀာ ရႀိတဲ့ စာေဳကာင္းေတၾရဲႛ ထိပ္ဆံုးစာလံုးေတၾခဵည္း သီ႓ပီး ဖတ္ဳကည့္မယ္ဆိုရင္ အသားနာလၾန္းလိုႛ ဒီထၾက္ခဵက္ကို ေရးတယ္ဆိုတဲ့စာကို တရားသူ႒ကီးမင္း ေတၾႛရပၝလိမ့္မယ္။ အဲဒီ ကဵေနာ့္လက္ေရးနဲႛ ထၾက္ခဵက္ကို ယူ႓ပီး စစ္ေဆးဳကည့္ဖိုႛ ေတာင္းဆိုပၝတယ္။"

"ဟာ ဘယ္ဴဖစ္မလဲ… "

 အစုိးရ ေရႀႛေန႒ကီးက လၿတ္ကနဲ ေယာင္ထၾက္သၾား၏။ အပူရႀိန္ေဳကာင့္ တရား႟ံုး သည္ ေဴခာက္ကပ္ ေန၏။


ဳသဂုတ္လ ၁ရက္၊ ၁၉၉၈

 "တရားသူ႒ကီးမင္းခင္ဗဵာ အခုလို ႟ံုးေတာ္မႀာ သက္ေသအဴဖစ္ တင္သၾင္းထားတဲ့ စာအုပ္ေတၾဟာ စာေပစိစစ္ေရးက တရား၀င္ထုတ္ေ၀ခၾင့္ဴပႂထားတဲ့ စာအုပ္ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တရား၀င္ ခၾင့္ဴပႂထားတဲ့ စာအုပ္ေတၾကို လက္၀ယ္ထားရႀိလိုႛ တရားစၾဲတယ္ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ဟာသေဴမာက္တဲ့ ဴပက္လံုးတခုလို ဴဖစ္ေနပၝတယ္။

 ေနာက္႓ပီးေတာ့ တရား႟ံုးမႀာ အခုတင္ဴပထားတဲ့ ေမာကင္းသည္ အိပ္မက္ခၝး ဆိုတဲ့ကဗဵာဟာ ဘယ္မႀာမႀ ပံုႎႀိပ္ေရးသား ထုတ္ေ၀ထားတဲ့ စာအုပ္မဟုတ္ပၝဘူး။ ကဵေနာ္ဟာ ကဗဵာဆရာ တေယာက္ပၝ၊ ကဗဵာဆရာဆိုတာ ယဥ္ေကဵးမႁကို တည္ေဆာက္သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဖဵက္ဆီးသူ မဟုတ္ပၝဘူး။ ကဗဵာဆရာတေယာက္ရဲႛ ႎႀလံုးသားကို ခဵႂပ္ကိုင္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားတာဟာ ကဗဵာကို သတ္တာပၝပဲ။ ကဗဵာကို သတ္တာဟာ ယဥ္ေကဵးတဲ့ လူႛအဖၾဲႛအစည္းကို သတ္တာပၝပဲ။ ရပၝတယ္၊ တရားသူ႒ကီး ႒ကိႂက္သလို ဆံုးဴဖတ္ပၝ။ တခဵိန္မႀာ ကဗဵာကို သတ္တဲ့အမႁမႀာ ႒ကံရာပၝအဴဖစ္ တရားသူ႒ကီးကို သမုိင္းက ဆံုးဴဖတ္ပၝလိမ့္မယ္။"

 ကဗဵာဆရာ၏ စကားလံုးမဵားသည္ ႓ပိႂင္ဴမင္းတေကာင္၏ ေခၞသံမဵားကဲ့သိုႛ တရား႟ံုးထဲတၾင္ ဟိန္းေန၏။ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ ေပးေနဴခင္း မဟုတ္ဘဲ မိမိအား ခၾာဴဖင့္ အဆက္မဴပတ္ ေပၝက္ေနေသာ ဴမင္း႟ိုင္းတေကာင္လို ေတၾႛေနရ၏။

ငၝ့မႀာ ဘာဆံုးဴဖတ္ခၾင့္မႀ မရႀိပၝဘူးကၾာ။

တရားသူ႒ကီးအို႒ကီးသည္ အသံမဲ့စၾာ အထပ္ထပ္ စိတ္ထဲမႀ ဟစ္ေအာ္၍ ေနေလ၏။

"တရားသူ႒ကီး ခင္ဗဵား၊ ဒီဓာတ္ပံုထဲက ကေလးမရဲႛ အေမဟာ ကဵေနာ့္ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ေမၾးဖၾားေပးခဲ့တဲ့ ကဵေနာ့္ရဲႛ ေကဵးဇူးရႀင္ ဆရာမ႒ကီးပၝ။ ဒၝပဲ ကဵေနာ္သိတယ္။ အရႀည္႒ကီး ေဴပာဆိုစၾပ္စၾဲတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾ၊ နတ္အခၾင့္အေရးေတၾ ကိုေတာ့ ကဵေနာ္ မသိပၝဘူး။ ကဵေနာ္သိတာက ဒီကေလးမဟာ ကဵေနာ့္အသက္သခင္ ေကဵးဇူးရႀင္႒ကီးရဲႛသမီး ဆိုတာပၝပဲ။

ဒၝေဳကာင့္ ကဵေနာ့္အေမက ဒီကေလးမ အိမ္ေရႀႛသၾား႓ပီး အ႓မဲဆုေတာင္းေပးပၝဆိုလိုႛ ကဵေနာ္ သၾားဆုေတာင္းေပးတယ္။ အခုလဲ ကဵေနာ့္ရင္ထဲမႀာ ကေလးမ ကဵန္းမာပၝေစလုိႛ ဆုေတာင္းေနပၝတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူတဲ့ ဘုရားသခင္ကလဲ ေမတၨာထားဖိုႛပဲ ေဴပာပၝတယ္။ ဒီႎိုင္ငံထဲမႀာ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္အတိုင္း လူတဦးတေယာက္ကို တဦးတေယာက္က ကဵန္းမာပၝေစလိုႛ ဆုေတာင္းခၾင့္ မရႀိေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဒီတားဴမစ္ခဵက္ကို အခုပဲ ကဵေနာ္ လက္ေတၾႛ ဆန္ႛကဵင္လိုက္ပၝတယ္။ တရားသူ႒ကီးမင္း ကဵန္းမာပၝေစ၊"

ေအာင္ဴမင္ထည္၀ၝလႀေသာ ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းသံေအာက္၌ တရားသူ႒ကီး၏ ဦးေခၝင္းတိုႛသည္ ရီေ၀မူးေနာက္ သၾားေလ၏။

 

ဳသဂုတ္လ ၂ရက္၊ ၁၉၉၈

တရားသူ႒ကီးအို႒ကီးသည္ ဦးေခၝင္းေဴပာင္ လူငယ္ကို မသက္မသာ ဳကည့္လိုက္၏။

"ဦးဇင္းတုိႛ သာသနာ့တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္တဲ့ ရဟန္းဆိုတာ ပင့္ရင္ ႐ကၾရတယ္၊ အလႀႃပစၤည္းဆိုရင္ လက္ခံရတယ္။ လႀႃရင္လဲ လက္ခံရတယ္။ တရားေဟာရတယ္။ ဒၝ ဦးဇင္းတိုႛ အလုုပ္ပဲ။ ဒၝကို အဴပစ္ရႀိတယ္ဆို႓ပီး ဒကာ႒ကီးတိုႛက စၾပ္စၾဲေနတယ္။ ဦးဇင္းကို အခုလို လူ၀တ္လဲလိုက္လိုႛလဲ ဦးဇင္းက လူဴဖစ္မသၾားဘူး ဒကာ႒ကီးရဲႛ။ ရဟန္းတပၝးကို ရဟန္းတပၝး မဟုတ္ပၝဘူးဆို႓ပီး ဘယ္သူကမႀ ဘယ္လို အဖဲၾႛအစည္းကမႀ လူ၀တ္လဲလိုႛ မရဘူး။ အဲဒၝကို ဒကာ႒ကီး သေဘာေပၝက္ဖိုႛ လိုတယ္။"

တရားသူ႒ကီးအုိ႒ကီးသည္ မိမိေရႀႛစားပၾဲေပၞ၌ ခဵထားေသာ ပန္းကန္ထဲမႀ စမူဆာမုန္ႛမဵားကို ေငးဳကည့္ေန၏။ မုန္ႛမဵားေပၞ၌ ယင္ေကာင္ တခဵႂိႛက နားေန၏၊ တခဵႂိႛက ပဵံ၀ဲေန၏။ မိမိကဵင္လည္ခဲ့ရာ တိုင္းတရားရံုး႒ကီးရႀိ ဥပေဒ၀န္ထမ္းမဵား နားေနခန္းထဲ၌ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မဵားသည္ ယခုအခဵိန္တၾင္ ေအးေဆးစၾာ အနားယူလဵက္၊ စာဖတ္လဵက္ ကံဆိုးမိုးေမႀာင္ကဵကာ အထူးတရား႟ံုးထဲတၾင္ မိမိတဦးတည္းလာ၍ တာ၀န္ကဵေနေသာ မိမိအဴဖစ္ကိုရႁေထာင့္မဵႂိးစံုမႀေန၍ အမဵႂိးမဵႂိး ေ၀ဖန္ေဴပာဆို ေနဳကေပလိမ့္မည္ဟု ေတၾးေနမိသည္။

တပည့္ေတာ္ကို အဲဒၝေတၾ ေဴပာဴပေနလိုႛလဲ ဘာမႀ အေဳကာင္းမထူးပၝဘူး ဦးဇင္းရယ္၊ တပည့္ေတာ္က သူတိုႛ သတ္မႀတ္ထား႓ပီးသား စီရင္ခဵက္ေတၾကို အခဵိန္တန္ရင္ ဖတ္ဴပဖိုႛ ဒီတရားရံုးမႀာ လာ႓ပီး ၀ဋ္ရႀိလိုႛ ထိုင္ေနရတာပၝ။

 တရားသူ႒ကီးက စိတ္ထဲမႀာ ေဴပာေနေလ၏။ သူသည္ အထူးတရားရုံးဟူ၍ ေပၞေပၝက္လာရဴခင္းကိုသာ ကံဆိုးဴခင္းဟု မိမိခံယူမိေလ၏။ ရက္ေပၝင္းမဵားစၾာ ဒုကၡခံ၍ ဳကားနာခဲ့ရေသာ ဴပစ္မႁတခုအတၾက္ စီရင္ခဵက္ခဵမည့္ေနႛ၌  စားပၾဲေပၞတၾင္ အသင့္တင္ထားေသာ ခဵိတ္ပိတ္ထားသည္ စာအိတ္ထဲမႀ အသင့္ေရးသား႓ပီး စီရင္ခဵက္မဵားကို မမႀားမယၾင္းေအာင္ ဖတ္ဳကားဴပရံုသာ ဴဖစ္၏။ ထိုစီရင္ခဵက္ထဲ၌ မိမိသည္ ပုဒ္မတေခဵာင္းပင္ ဴဖည့္စၾက္ခၾင့္ မရႀိသလို ပုဒ္မတေခဵာင္းကိုမ႖ ႎႁတ္ပယ္ခၾင့္မရႀိေပ။

 ေရႀ ့တၾင္ ႒ကံႂဖူးခဲ့ရေသာ အေတၾႛအ႒ကံႂမဵားအရ အထူးတရားရံုး ေရာက္လာေသာ မည္သည့္ တရားခံမ႖ အဴပစ္မႀ လၾတ္သၾားဳကသည္ဟူ၍လည္း မရႀိခဲ့ေပ။ သိုႛရာတၾင္ ထုိဴပစ္ဒဏ္ စီရင္ခဵက္ကို ဖတ္ဳကားဴပရတုိင္း အဴပစ္ဒဏ္ ကဵခံသၾားရသူမဵားမႀာ တရားခံမဵားမဟုတ္ဘဲ မိမိကဵခံသၾားရသလို အ႓မဲတမ္း ခံစားေနရ၏။

 တရားခံတိုႛ၏စကားလံုးမဵားကို နားေထာင္၍ ေဒၝသအိုးေပၝက္ကၾဲေနရေသာ လက္ႎႀိပ္စက္အို႒ကီးမႀ စာရၾက္မဵားကို တရၾီးရၾီးဆၾဲထုတ္႓ပီး အထပ္ထပ္စုပံုကာ စာေရးမက တရားသူ႒ကီးေရႀႛတၾင္ သၾားထားေပးလိုက္၏။

 တရားသူ႒ကီးအို႒ကီးသည္ ၀တ္ေကဵတမ္းေကဵ အေပၞဆံုး စာရၾက္တခုကို ယူ၍ ဖတ္ဳကည့္ေနလုိက္၏။ စာရၾက္ပၝ အေဳကာင္းအရာမဵား လက္ႎႀိပ္စက္ တလံုး၏ ေဒၝသတ႒ကီးရိုက္ႎႀက္မႁေဳကာင့္ ဒဏ္ရာအနာတရ ဴဖစ္သၾားရရႀာေသာ အမဲစက္မဵား အဴဖစ္သာ ဴမင္ေတၾႛေနရ၍ စာရၾက္ကို မသက္မသာ ဴပန္တင္လိုက္ရင္းကေန

 "အားလံုးပဲ တနလႆာေနႛမႀာ စီရင္ခဵက္ခဵမယ္၊"

 တရားသူ႒ကီး၏ ေလသံမႀာ အသိေပးေဳကညာခဵက္တခုလို မဟုတ္ဘဲ ညည္းညႃသံ တခုလို ဴဖစ္ေနေလ၏။

 ့ထလ

ဳသဂုတ္လ ၅ရက္၊ ၁၉၉၈

မဳကာမီကဵေရာက္လာမည့္ ကံဳကမၳာ ဓားေပၝက္၀ိဇၦာ၏ ေပၝက္ဓားတလက္ကို ေစာင့္ေမ႖ာ္ေနေသာ ဇာတ္တရုံတခု၏ တိတ္ဆိတ္ဴခင္းမဵႂိးဴဖင့္ အထူးတရားရံုးသည္ တိတ္ဆိတ္ေန၏။ လ႖ပ္စစ္မီး ဴဖတ္ေတာက္ေနေသာ တရားရံုး၏ ပန္ကာအို႒ကီးမႀာ အသက္ကုန္ခန္းကာ မိမိကုိယ္မိမိ သတ္ေသသၾားေသာ ရာဇ၀တ္သားတဦး၏ ရုပ္အေလာင္းလို တိတ္ဆိတ္ဴခင္းေပၞသိုႛ ေဴခာက္ဴခားမႁကို ထပ္မံသၾန္းေလာင္း ခဵေနသကဲ့သိုႛ ဴဖစ္ေနေလ၏။

တရားရံုး၏ အဓိကခံုဴမင့္ေပၞ၊ ေနႛလည္ခင္း အပူခဵိန္ေအာက္၊ အနက္ေရာင္၀တ္စံု႒ကီးကို ၀တ္ဆင္ထားရေသာ တရားသူ႒ကီး၏ သၾင္ဴပင္မႀာ ဳကမၳာဆိုးမဵားကို ေစစားဖန္တီးသည့္ နတ္ဆိုးတပၝးႎႀင့္ မတူဘဲ သားသတ္သမား၏ ဓားသၾားေအာက္မႀ အသနားခံေနေသာ သိုးမည္တေကာင္ႎႀင့္ ပို၍ တူေနေလ၏။ ၄င္း၏ေရႀ ့ စားပၾဲေပၞ၌ စာအိတ္ရႀည္တလံုးက ေဖက္ဖတ္မည္ ့သူကို ေစာင့္ေန၏။ ထိုစာအိတ္ထဲတၾင္ မိမိ၏ ဴဖစ္တည္မႁကို ေလႀာင္ေဴပာင္ေနမည့္ စီရင္ခဵက္တခု ရႀိေနသည္။ ထိုစီရင္ခဵက္သည္ အထူးတရားရံုး၏ ႒ကိႂတင္ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့သည့္ နိဂံုးတခုလည္း ဴဖစ္၏။

မိမိတာ၀န္မႀာ မိမိႎႀင့္ လံုး၀သက္ဆိုင္ဴခင္း မရႀိေသာ စီရင္ခဵက္ကို ေခဵာေမၾႛစၾာ ဖတ္ရႁဴပရန္သာ ဴဖစ္၏။ တရားသူ႒ကီး၏ နထင္ေသၾးေဳကာတိုႛသည္ ပန္းႎုေရာင္လၾင့္စ ကဵက္သေရေခၝင္းေပၝင္းေအာက္၌ တဒိတ္ဒိတ္ ခုန္ေန၏။ ကဵက္သေရေခၝင္းေပၝင္းကလည္း ေခၝင္းေပၝင္းတခုထက္ ဒဏ္ရာတခုကို ဖံုးအုပ္ထားသည့္ ပတ္တီးစတခုလို ခံစားေနရ၏။

တရားသူ႒ကီးသည္ ခံုအဴမင့္ဆီမႀေန၍ တရားခံမဵား ထိုင္ေနေသာ ခံုတန္းမဵားဆီသိုႛ ေငးဳကည့္ေနမိ၏။ ခံုတန္းမဵား၌ အသီးသီးေအးစက္စၾာ၊ တင္းမာစၾာ ထုိင္၍ေနဳကေသာ တရားခံအုပ္စုကို ဳကည့္ရသည္မႀာ စစ္ေဴမဴပင္သိုႛ တဟုန္ထုိး ပံဵသန္းခဵီတင္သၾားဳကမည့္ တိုက္ေလယာဥ္ပဵံမဵားႎႀင့္ ပို၍ တူေန၏၊ တရားရံုး၏ ဴပတင္းေပၝက္မဵား၌ ခန္းစည္းစမဵား ႓ငိမ္သက္စၾာ တၾဲေလာင္းကဵေန၏။

တရားရံုးအဴပင္လမ္းမ၌ တရားခံမဵားကို သယ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ အခဵႂပ္ကား႒ကီးသည္ ပူဴပင္းလႀေသာ ေနေရာင္ေအာက္၌ ေရႀ ့ထိုးေနာက္ငင္ လႀည့္၍ေန၏။ ၄င္းအခဵႂပ္ကား၏ တံခၝးရၾက္ အဴပား သည္ တေစၥတေကာင္၏ လ႖ာတၾဲေလာင္း႒ကီးပမာ ကားႎႀင့္အတူ လႁပ္ရႀားလူးလၾန္ႛ၍ ပၝလာေလသည္။ မဳကာမီ အခဵႂပ္ကား႒ကီးသည္ ေနာက္ဴပန္ဆုတ္လာ႓ပီး တရားရံုး၏ ေရႀႛတံခၝးေပၝက္၌ ရပ္တန္ႛကာ စီရင္ခဵက္ခဵ႓ပီးသည့္ တရားခံမဵားကို စားေသာက္ရန္ ၄င္း၏ ပၝးစပ္ေပၝက္႒ကီးကို ဟ၍ ရပ္တန္ႛသၾား၏။

 ႓ငိမ္သက္စၾာ ထိုင္ေနေသာ တရားခံမဵား တဦးစီ၏ေနာက္သိုႛ တာ၀န္ကဵ ရဲသားမဵားသည္ တိတ္ဆိတ္စၾာ တဴဖည္းဴဖည္း ေရၾႛလဵားေနရာ ယူေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၄င္းတိုႛကို ရဲအရာရႀိ ဦးသန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ မဵက္ႎႀာရိပ္မဵက္ႎႀာကဲမဵားႎႀင့္ သတိေပး ေနရာခဵေနသည္ကို တရားသူ႒ကီး ေတၾႛေနရ၏။ အားလံုး႓ပီးဆံုး ရပ္တန္ႛ႓ငိမ္သက္သၾားခဵိန္၌ ရဲအရာရိႀက တရားခံမဵား ေနာက္ဖက္အနားဆီမႀေန၍ ရပ္ေန႓ပီး တရားသူ႒ကီးထံ မဵက္ႎႀာရိပ္ဴဖင့္ အခဵက္ဴပလုိက္ေလသည္။

"စီရင္ခဵက္ခဵမယ္"

တရားသူ႒ကီး၏အသံမႀာ တရားရံုးခန္းမ႒ကီးထဲ၌ လိုဏ္သံ၊ ပဲ့တင္သံမဵားစၾာ ဟိန္းထၾက္လာေသာ အသံမဵႂိး မဟုတ္ဘဲ ရံုးခန္းကေလးထဲ၌ ေဴခာက္ကပ္ကပ္ကေလး ထၾက္လာ၏။ တရားသူ႒ကီးသည္ ၄င္းေရႀႛတၾင္ ထားထားေသာ အညိႂေရာင္စာအိတ္ရႀည္ကို တဴဖည္းဴဖည္း ဴဖည္းညင္းစၾာ ေကာက္ယူလိုက္၏။ ၄င္း၏ ဟန္ပန္မႀာ ခၝးခၝးသီးသီးလုပ္မည့္ ဆာမူရိုင္းတဦးက ၄င္း၏ ရင္၀ကို ထိုးစိုက္ခၾဲမည့္ ဓားရႀည္ကို ေကာက္ယူေနပုံႎႀင့္ ပို၍ တူလႀသည္။

စာအိတ္ညိႂတဖက္ထိပ္ကို လက္တဖက္ဴဖင့္ ဆၾဲ႓ဖဲလိုက္ေသာ အသံသည္ တိတ္ဆိတ္ေနေသာ ရံုးခန္းကေလးအဖိုႛ ကဵယ္ေလာင္လၾန္းလႀ၏။

တရားသူ႒ကီးသည္ အထဲမႀာ စာရၾက္ေခၝက္တခုကို တဴဖည္းဴဖည္းခဵင္း ဆၾဲထုတ္ေနသည္ကို ရဲအရာရႀိ ဦးသန္းစိန္က ဳကည့္ရင္း တံေတၾးကို ႓မႂိခဵလိုက္၏။ ၄င္း၏ စိတ္ထဲ၌ ေဖာက္ခၾဲေရးပၝရဂူ တဦးက ေဴမဴမႂပ္မိုင္းတခုကုိ တခုစီ ဆန္းဳကယ္စၾာ ဴဖႂတ္ေနသလို ခံစားေနရ၏။ တရားသူ႒ကီးသည္ ရံုးခန္းတခုလံုးအား ႓ခံႂ၍ အထက္ေ၀့ဳကည့္ရင္း ပၝးစပ္ထဲမႀ စီရင္ခဵက္ကို ဖတ္ဳကားရန္ ဖၾင့္လိုက္၏။

တရားသူ႒ကီးအုိ႒ကီး၏ ရင္ထဲတၾင္ ၀ုန္းကနဲ မီးေတာင္တလံုး ေပၝက္ကၾဲသၾားသလို ခံစားလိုက္ရ၏။ စာရၾက္ကို လဵင္ဴမန္စၾာ ေကဵာဘက္ကို လႀည့္ဳကည့္လိုက္၏။ တရားသူ႒ကီး၏ ဦးေခၝင္းတခုလံုးသည္ ကဵက္သေရေခၝင္းေပၝင္း အဴပင္ဘက္သိုႛ ေပၝက္ကၾဲမတတ္ အံ့ဳသထိတ္လန္ႛသၾား၏။

အေဳကာင္းမႀာ မိမိစီရင္ခဵက္စာရၾက္တၾင္ မည္သည့္စာလံုးကိုမ႖ ရိုက္ႎႀိပ္ ေရးသားထားဴခင္း မရႀိေပ။ ကံဆိုးလၾန္းေသာ လၾဲေခဵာ္မႁ ဴဖစ္၏။ အဴဖစ္မႀန္ကို မသိရႀိေသာ ရဲအရာရႀိက တရားသူ႒ကီး၏ အမိန္ႛကို နားစၾင့္လဵက္ သမ္းေ၀လဵက္ရႀိ၏။  ရုံးတံခၝးေပၝက္မႀ ကားအဴပာ႒ကီး၏ ေ၀ၝကနဲ အင္ဂဵင္စက္သံ ႎႁိးလိုက္၏။ တရားသူ႒ကီးအို႒ကီး၏ ႎႀလံုးသားသည္ အင္ဂဵင္စက္ႎႀင့္အ႓ပိႂင္ တဒိတ္ဒိတ္ခုန္ေနသည္။

လၾဲေခဵာ္မႁ၊ ဘာမႀ ေရးမထားေသာ စီရင္ခဵက္၊ စီရင္ခဵက္ဆိုေသာ အဆိုသည္လည္း ညၿန္ဳကားခဵက္။ ဆံခဵည္တပင္စာမ႖ပင္ လၾဲေခဵာ္မႁကို သည္းညည္းခံေလ့မရႀိေသာ ဤအေဴခအေနမဵႂိး၌ ကံဆိုးစၾာ ေပၝက္ဖၾားလာေသာ လၾဲေခဵာ္မႁ၊ တရားခံမဵား၏ အဳကည့္စူးစူးမဵား။

ရုတ္တရက္ လ႖ပ္စစ္မီးဴပန္လာကာ ပန္ကာအုိ႒ကီးက ရၿီးကနဲ ငႀက္ဆိုးတေကာင္လို ဴမည္႓ပီး တရမ္းရမ္းလည္၍ ေလပူမဵားကို စားပၾဲေပၞ မႁတ္ခဵလိုက္၏။ တရားသူ႒ကီး၏ ဦးေခၝင္းသည္ ပန္ကာအုိ႒ကီးလို ခဵာခဵာလည္ေနရႀာ၏။

ဘာလုပ္ရမည္လဲ၊ ဒီတရားခံမဵား အားလံုးအတၾက္ စီရင္ခဵက္ ပၝမလာ၍ စီရင္ခဵက္ကို ေရၿႛဆိုင္းတယ္လိုႛ ေဳကညာရမည္လား၊ အခဵိန္မီ စီရင္ခဵက္ကို ေရးသားေပးပိုႛလိုက္ရာ ေနရာဆီသိုႛ ဖုန္းဆက္၍ ေပးပိုႛလိုက္ေသာ စာအိတ္ထဲတၾင္ ဘာမႀ မပၝပၝဟု အေဳကာင္းဳကား ခိုင္းရမည္လား။

အေတၾးနယ္တၾင္ တရားသူ႒ကီး၏ မဵက္ႎႀာသည္ ေသၾးစုပ္ဴဖႃေရာ္၍ေန၏။ စာရၾက္လၾတ္ဆီမႀ စစ္ဖိနပ္တဖက္သည္ အရႀိန္ဴပင္းစၾာ မိမိရင္၀သိုႛ ၀ဲပဵံလာသလို ခံစားလုိက္ရ၏။ အထူးတရားရံုးအတၾင္းရႀိ လူအားလံုးသည္ အေဴခအေနအမႀန္ကို မည္သူတဦးမ႖ မသိရႀိဳက။ စီရင္ခဵက္ကို မဖတ္ဳကားဘဲ အစိမ္းပူးသလို ေငးေဳကာင္ကာ အသက္မဲ့ေနေသာ တရားသူ႒ကီးကို နားမလည္စၾာ စိုက္ဳကည့္ေနဳက၏။

မႀားယၾင္းမႁ၊ ဴဖစ္ေတာင့္ဴဖစ္ခဲ မႀားယၾင္းမႁ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ တသက္တာ ေလ့လာခဲ့ေသာ ဥပေဒကဵမ္းစာအုပ္မဵား၊ ဒၝဆိုရင္ မိမိဘာသာ တရားမ႖တဴခင္းႎႀင့္အညီ စီရင္ခဵက္ ခဵလိုက္ရမည္လား၊ အကဵဥ္းေထာင္၏ ငရဲဗူးတံခၝး၀႒ကီးသည္ ေ၀ၝကနဲေဴပး၍ မိမိကို လာ၍ ဟပ္လိုက္၏။ တရားရုံးခန္းမမႀ ကဵိန္း၀ၝးသံမဵား။ တရားသူ႒ကီး၏ ဦးေခၝင္းသည္ တဒိန္းဒိန္း ေသၾးတုိးလာ၏။ ေခၝင္းေပၝင္းဳကားမႀ ပၝးဴပင္ေပၞသိုႛ ေခ႗းမဵား တဒီးဒီး ကဵလာ၏။

ထိုအခ်ိန္တြင္ မွ ဆူညံေသာစက္သံႏွင္႔ အတူ ဆိုင္ကယ္တစီး ထိုးရပ္လိုက္သံ ကိုအားလံုးၾကားလိုက္ၾကရျပီး။ တိတ္ဆိတ္ေျခာက္ကပ္ မွုထဲသို႕ လူတေယာက္ ဒေရာေသာပါးေျပး၀င္လာ၏။ သူ၏လက္ထဲတြင္တရားသူၾကီး လက္ထဲက စာအိတ္နွင္႔ ပံုစံတူ စာအိတ္တခုကို ကိုင္ထားရင္း တရားသူၾကိးဆီသို ့ တေရာေသာပါး ေျပးကာ  ေဟာဟဲ ေဟာဟဲ စာအိတ္မွားသြားတာ အမိန္႔စာပါတဲ႕ စာအိတ္က ဒီမွာဟု ဆိုကာ ေၾကာင္စီစီ ျဖစ္ေနေသာ တရားသူၾကီးစာပြဲေပၚသို႕ အားလံုးေရွ႕တြင္ပင္ ပစ္တင္လိုက္ျပီး မေျပာမဆိုထြက္ခြါသြား၏။ တရားသူၾကီး၏ မ်က္နွာေၾကာင္႔ နဂိုကပင္ အလင္းေရာင္မလံုမေလာက္ အခန္းေလးသည္ ပို၍ မဲေမွာင္သြား၏။ထြက္သြားကိုေနာက္ေက်ာကိုတရားသာၾကီးသည္ စက္ဆုပ္စြာ လိုက္ၾကည္႔ေနမိသည္။မိမိတသက္တြင္ တခါမွ် ယခုေလာက္ ဂုဏ္သတၡာမဲ႕ေအာင္ အေစာ္ကားခံရေသာ အျဖစ္မရွိျပီ။ရွက္ျခင္း ေဒါသထြက္ျခင္း တို႕ေၾကာင္႔တရားသူၾကီးသည္ မိမိလက္ထဲတြင္ အစဦးက ကိုင္ထားမိေသာ စာရြက္လြတ္ကို နာနာက်ဥ္းက်ဥ္း ဆြဲျဖဲေန၏။ ပူျပင္းတိတ္ဆိတ္သည္႔အခန္းထဲ တြင္ တျဗီးျဗီး စာရြက္မ်ားကိုဆြတ္ျဖဲေနသံၾကီးက သာမင္းမူေန၏။ ထိုေနာက္တြင္ စိတ္လွုပ္ရွားလြန္းသျဖင္႕ တုန္ရီေနေသာ လက္အစံု ျဖင္႔ ေလာေလာလတ္လတ္ တင္သြားေသာ စာအိတ္ကို ေဖါက္ကာ စာရြက္ကို ဖြင္႕ လိုက္ျပီး

"စီရင္ခဵက္ခဵမယ္"

 တရားသူ႒ကီး၏ ေလသံသည္ တကဵီကဵီ ဴမည္ေနေသာ ပန္ကာ႒ကီး၏ လည္ပတ္သံ၊ တံခၝးေပၝက္ဆီက ကားဴပာ႒ကီး၏  စက္သံမဵားကို ဖံုးလၿမ္း၍ တုန္ဟီအက္ကၾဲစၾာ ထၾက္ေပၞလာ၏။ 

"အမိန္ႛ … ၊ ဤအမႁတၾင္ ပၝ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ တရားခံအားလံုးအား  … "

တရားသူၾကိး အသံသည္ ေဒါသေၾကာင္႔ လိုသည္ထက္ ပိုက်ယ္ေလာင္တုန္ရီေန၏

 တရားသူ႒ကီးအို႒ကီးသည္ ရံုးခန္းတံခၝး၀ကို နာကဵည္းစၾာ ေမာ့ဳကည့္လိုက္၏။ ႓ပီးမႀာ

 "အလုပ္ဳကမ္းႎႀင့္ ေထာင္ဒဏ္ ဆယ္ နစ္ စီ ကဵခံေစရန္ ဆံုးဴဖတ္လိုက္သည္ "

 တရားသူ႒ကီး၏ အမိန္ႛက အက္ကၾဲကၾဲ႒ကီး ဆံုးသည္ႎႀင့္ တိုက္ေလယာဥ္မဵား တရႀိန္ထိုး ပဵံတက္သၾားဳကသလို တရားခံမဵားဆီမႀ ေ႐ကၾးေဳကာ္သံမဵားသည္ တရားရံုး၏ အမိုးမဵား လန္ထၾက္သၾားမတတ္ လ႖ံတက္လာ၏။

 တရားသူ႒ကီး၏ စိတ္ထဲတင္ မိမိေ ရႀ ့မဵက္ႎႀာကဵက္ေပ တ၀ီ၀ီလည္ေနေသာ ပန္ကာအုိ႒ကီးသည္ ရုတ္တရက္ ဟစ္ေ႐ကၾးသံတိုႛေဳကာင့္ မိမိေရႀႛ စားပၾဲခံုေပၞသိုႛ ၀ုန္းကနဲ ဴပႂတ္ကဵလာ႓ပီး ၄င္းပန္ကာ အရၾက္သၾား႒ကီးမဵားဴဖင့္ နင္ဂဵာတေကာင္လုိ မိမိ၏ ဦးေခၝင္းကို ခုတ္ဴဖတ္ခဵသၾားသည္ဟု ခံစားလိုက္ရ႓ပီး ေခင္းထဲ တင္မိုက္ကနဲ ဖစ္သား သဖင့္ တရားသူကီး ဦးေခင္းသည္ စားပဲေပငိုက္ကား၏။

တရားခံမ်ားကား ဘာကိုမွ်သတိမရပဲ တေယာက္တေပါက္ဟစ္ေၾကြးသံ ၾကိမ္း၀ါးေလွာင္ေျပာင္သံတို႕ ျဖင္႕ ဆူညံရွဳပ္ေထြးကုန္၏။ တသက္မေၾကဘူးကြ။ တေန႕က်ရင္ အမွန္တရားေဖၚထုတ္ရမယ္.။အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္ စေသာဆူညံ ေအာ္ဟစ္သံမ်ား ေၾကာင္႔ ရဲသားမ်ား အူယားဖါးယားေျပးလြားလာၾက၏

 တရားခံမဵားေနာက္တၾင္ အသင့္ေစာင့္ေနေသာ ရဲအရာရႀိႎႀင့္ ရဲသားမဵားက တရစပ္တိုင္တည္ သီဆိုေနဳကေသာ တရားခံမဵားကို အခဵႂပ္ကားဆီသိုႛ အဴမန္ဆံုး ေရာက္ရႀိေစရန္ တတၾဲ႓ပီးတတၾဲ ဆၾဲထည့္ေနဳကသည္။ ေနႛလည္ခင္းအခဵိန္တၾင္ တံလ႖ပ္ထေနေသာ အခဵႂပ္ကား႒ကီး၏ သံထည္ကိုယ္႒ကီးကို ဗံုလို တ၀ုန္း၀ုန္း ရိုက္၍ သီဆိုေနေသာ ေဳကကၾဲဖၾယ္ရာ သီခဵင္းသံမဵားသည္ ေနႛလည္ခင္းကိုပင္႓ပိႂင္၍ ေလာာင္႓မိႂက္ေန၏။ ရုန္းရင္းကန္ရင္းနဲႛ အားလုံုး အခဵႂပ္ကားေပၞ စုံသည္ႎႀင့္ အဴပာေရာင္ ေဴမဖုတ္ဘီလူး႒ကီး၏ သံပၝးစပ္ေပၝက္႒ကီးသည္ ဂဵိႂင္းကနဲ ပိတ္သၾား႓ပီး ေကဵာက္ဳကမ္း လမ္းမ႒ကီးအတိုင္း ေထာင္ဦးတံခၝး၀ဆီသိုႛ ဦးတည္၍ ေမာင္းႎႀင္သၾားရာ အထူးတရားရံုး ကေလးသည္ ေနႛလည္ခင္း ဖုန္လံုး႒ကီးမဵားဳကား၌ ေ၀့၀ဲတိတ္ဆိတ္ ကဵန္ရစ္ခဲ့ေလသည္။

 တရားရံုးေလး၏ ေကဵာက္ခင္းလမ္းမေဘး ရပ္ထားေသာ ငၝးေသတၨာဗူးေလးအတၾင္းမႀ တရားသူ႒ကီး၏ ဒရိုင္ဘာလုပ္သူသည္ ရံုးထဲမ လူမားကုန္သည္အထိ ၄င္း၏ တရားသူ႒ကီးအား ထက္မလာေသးသဖင့္ ၄င္းကို ၀င္ ေခၞရန္ အထူးတရားရံုးေလးအတၾင္း ၀င္လိုက္လာ ရာ အထူးတရားရံုး၏ စားပဲ ခံုဴမင့္ေပၞ၌ဦးေခင္းကိုတင္ကာ ဴပႃးကဵယ္ေသာ မဵက္လံုးအစုံဴဖင့္ တရားရံုးအေပၝက္၀ဆီသိုႛ ပ ူးအစ္အစ္ ေငးစိုက္၍ ဳကည့္ေနေသာ တရားသူ႒ကီးကို ေတၾႛလိုက္ရ၍ ထိတ္လန္ႛတုန္ရီစၾာ ဟစ္ေအာ္လိုက္ေလသည္။

 ၄င္း၏ ေဴခာက္ဴခားဖၾယ္ရာ ဟစ္ေအာ္သံေဳကာင့္ ရံုးေဘး၌ ကဵန္ရစ္ခဲ့ေသာ ရဲသားတခဵႂိႛႎႀင့္ အိမ္ဴပန္ရန္ ဟန္ဴပင္ေနဳကေသာ ဥပေဒအကဵႂိးေဆာင္မဵား၊ လက္ႎႀိပ္စက္ စာေရးမတိုႛသည္ အထူးတရားရံုးထဲသိုႛ အထိတ္တလန္ႛ ေဴပး၀င္လာဳကေလ၏။ ဖုန္လံုးမဵားစဲစ ေနႛလည္ခင္းသည္ ခဵက္ခဵင္း ဴပန္လည္၍ ဆူညံရႁပ္ေထၾးသၾားေလ၏။

 မိနစ္အနည္းငယ္ ဳကာေသာအခၝ အကဵဥ္းေထာင္ ဆရာ၀န္ဆိုသူ ေရာက္ရႀိလာ၍ လိုအပ္ေသာ စမ္းသပ္မႁမဵားကို စမ္းသပ္႓ပီးေနာက္ လၾန္ခဲ့ေသာ မိနစ္အနည္းငယ္ကပင္ လၾန္ကဲဴပင္းထန္လႀေသာ ေန၏ အပူရႀိန္ေဳကာင့္ ဦးေႎႀာက္ေသၾးေဳကာဴပတ္၍ တရားသူ႒ကီး ေသဆံုးသၾား႓ပီးခဲ့႓ပီ ဴဖစ္ေဳကာင္းကို အတည္ဴပႂေပးလိုက္၏။   

ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို  တရားရံုးအနားတြင္ ရွိေနသမွ် ပုဂၢိဳလ္ တို႔သည္ တရားသူၾကီး ရုတ္တရက္ေသဆံုးသြားသည္႔ အေၾကာင္းကိုအခ်င္းခ်င္း အပူတျပင္း သတင္းပို႔ၾက စုတ္သပ္ၾက ႏွင္႔ ျပာယာခတ္ကုန္ၾကေလ၏။ အမွန္စင္စစ္ မွာမူ တရားသူၾကီိး မေသဆံုးမီွကပင္ တရားဥပေဒ ကိုယ္တိုင္ ေသဆံုးခဲ႔ျပီးျဖစ္၏။

                                                                                                                            ပန္းခ်ီထိန္လင္း

အထက္ပါ၀တၳဳကို ကြ်န္ေတာ္သည္ ၂၀၀၂ ခုတြင္ ေျမာင္းျမေထာင္တြင္း လ်ိဴ႕၀်က္ထုတ္ေ၀ေသာ ေတာင္ပံခတ္သံ မဂၢဇင္းတြင္ ကေလာင္ အမည္ နာရီ ခံ၍ ေပးပို႕ေဖၚျပခဲ႕ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုတြင္ မိုးမခ မဂၢဇင္းသို႕ ကေလာင္အမည္ နာရီႏွင္႔ပင္ ေပးပို႔ခဲ႔ပါသည္။ ယခ ျပန္လည္ေဖၚျပရာတြင္ သရုပ္ေဖၚပံုမ်ားမွာ အနၵိယနိုင္ငံ ကိုခ်င္႔ ျမိဳ႕တြင္ျပသလလ်က္ရွိေသာ အထူးတရားရံုး အမည္ရွိ ကြ်န္ေတာ္၏ အင္စေတာ္ေလးရွင္း အနုပညာျပကြက္မွ ပံုမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ ၂၀၀၇ ခု မိုးမခ တြင္ေဖၚျပစဥ္က ထိုမွ် ရွည္ရွားေသာ ၀တၳဳကို လက္ေရးမူမွ မျငီးမညဴ စာစီစာရိုက္ကာ ေဖၚျပခဲ႕ေသာ မိုးမခ အယ္ဒီတာ ေမာင္ရစ္အား ေက်းဇူးစကားဆိုအပ္ပါသည္။                                             

                                                                                                                                                                    ပန္းခ်ီထိန္လင္း