Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

image
ေဟ့   လူ ၊ ေဟ့   လူ
        ထ   ထ
ေဟ့   လူ၊ ေဟ့   လူ
        ထ   ထ
ေဟ့   လူ၊ ေဟ့   လူ
        ထ   ထ

ခင္ဗ်ား လင္းသေလာက္
လက္လက္ထ  မယ့္
ေကာင္းကင္ႀကီးတဲ့ဗ်  ။

                       ရန္လင္းေအာင္