ကာတြန္း

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

                          ဆန္ရွင္ရွင္ မရွင္ရွင္ ငါရွင္ဘို႕ အဓိက

picture

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

forced labour

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Mr burma