ကာတြန္း

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

၂၀၁၆ခုု ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕သည္ ကိုုလိုုနီနယ္ခ်ဲ႕စံနစ္ကိုု ဆန္႕က်င္ကန္႔ကြက္ရင္း က်ဆံုုးခဲ႕ရေသာ

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုုလ္ေအာင္ေက်ာ္၏ ႏွစ္၁၀၀ျပည္႔ေမြးေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုုလ္ေအာင္ေက်ာ္ရာျပည္႔ကိုု 

ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင္႔ ေအာက္ပါ ကာတြန္းလက္ရာမ်ားကိုု အထူးအစီအစဥ္ျဖင္႔ ေဖၚျပအပ္ပါသည္.။

ကာတြန္းဝင္းေအာင္

 

ကာတြန္း ဧကစာခ်ိဳ

ကာတြန္းစိုုးေသာ္တာ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

၂၀၁၆ခုု ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕သည္ ကိုုလိုုနီနယ္ခ်ဲ႕စံနစ္ကိုု ဆန္႕က်င္ကန္႔ကြက္ရင္း က်ဆံုုးခဲ႕ရေသာ

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုုလ္ေအာင္ေက်ာ္၏ ႏွစ္၁၀၀ျပည္႔ေမြးေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုုလ္ေအာင္ေက်ာ္ရာျပည္႔ကိုု 

ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင္႔ ေအာက္ပါ ကာတြန္းလက္ရာမ်ားကိုု အထူးအစီအစဥ္ျဖင္႔ ေဖၚျပအပ္ပါသည္.။

 

ကာတြန္းမိုုးသြင္

ကာတြန္းထိန္သာ

ကာတြန္းတာတီး

 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

၂၀၁၆ခုု ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕သည္ ကိုုလိုုနီနယ္ခ်ဲ႕စံနစ္ကိုု ဆန္႕က်င္ကန္႔ကြက္ရင္း က်ဆံုုးခဲ႕ရေသာ

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုုလ္ေအာင္ေက်ာ္၏ ႏွစ္၁၀၀ျပည္႔ေမြးေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုုလ္ေအာင္ေက်ာ္ရာျပည္႔ကိုု 

ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင္႔ ေအာက္ပါ ကာတြန္းလက္ရာမ်ားကိုု အထူးအစီအစဥ္ျဖင္႔ ေဖၚျပအပ္ပါသည္.။

 

ကာတြန္း ATH ရဲ႕ လက္ရာ

ကာတြန္းေမာင္ေမာင္ေဌးေအာင္

ကာတြန္းေအာင္ေမာ္

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
cartoon