Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

လန္တယ္ လန္းတယ္ မွန္တယ္ မွန္းတယ္ နံတယ္ နမ္းတယ္ တန္တယ္ တမ္းတယ္ သန္တယ္ သမ္းတယ္ ကန္တယ္ ကမ္းတယ္ ခံတယ္ ခမ္းတယ္ ဆန္တယ္ ဆန္းတယ္ ငံတယ္ ငမ္းတယ္ စီတယ္ စီးတယ္ မွီတယ္ မွီးတယ္ ထြီတယ္ ထြီးတယ္ သင္တယ္ သင္းတယ္ ယဥ္တယ္ ရင္းတယ္ ဆင္တယ္ ဆင္းတယ္ ဝင္တယ္ ဝင္းတယ္ လင္တယ္ လင္းတယ္

ထင္တယ္ ထင္းတယ္ တင္တယ္ တင္းတယ္ ယာတယ္ ယားတယ္ ပါတယ္ ပါးတယ္ မာတယ္ မားတယ္ ဝါတယ္ ဝါးတယ္

ဆာတယ္ စားတယ္ အာတယ္ အားတယ္ ျဖာတယ္ ဖ်ားတယ္ ျပာတယ္ ျပားတယ္ လာတယ္ လားတယ္ ပ်ိတယ္ ပ်ိးတယ္ ခိုတယ္ ခိုးတယ္ တိုတယ္ တိုးတယ္ ဆိုတယ္ ဆိုးတယ္ ယိုတယ္ ယိုးတယ္ ိုတယ္ ိုးတယ္ ဝိုတယ္ ဝိုးတယ္ အိုတယ္ အိုးတယ္ လုံတယ္ လုံးတယ္ ံတယ္ မံးတယ္ ယုံတယ္ ရုန္းတယ္ ထုံတယ္ ထုံးတယ္ ကုန္းတယ္ ကုန္တယ္

 

                                   ကိုုကုုိသက္